Порядок заповнення та подання декларації

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зокрема державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Декларація) за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік із зазначених причин і звільняються з цього місця роботи, зобов'язані подати таку декларацію до розірвання трудового договору.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік керівників органів державної влади та їх  заступників, органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів місцевого самоврядування.

У разі відкриття державним службовцем валютного рахунка в установі банку-нерезидента (за кордоном) вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей, передбачених частиною третьою статті 12 Закону, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 16.

Особа, яка претендує на зайняття посади, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку (за місцем роботи) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. При цьому слід зазначити, що відомості щодо витрат вкладів/внесків) у декларації нею не зазначаються (Примітка 1 додатку до Закону).

Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок.

Зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності.

З метою економії коштів на папір 10 сторінок бланку можна видрукувати на       5 аркушах (з двох сторін).

Також слід звернути увагу, що відомості про витрати (вклад/внесок) надаються лише у випадку, якщо разова витрата (вклад/внесок) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомості або автотранспорту по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Оскільки державні службовці зобов’язані декларувати не тільки власні доходи та видатки, але й доходи та видатки членів своїх сімей, необхідно чітко визначитися з тим, хто ж є членами їх сімей.

Визначення зазначеного терміну надано у статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»: «члени сім'ї  -  особи,  які  перебувають у шлюбі,  їхні діти, особи,  які перебувають під опікою і піклуванням,  інші особи, які спільно  проживають,  пов'язані  спільним побутом,  мають взаємні права та обов'язки,  у тому числі особи,  які спільно  проживають, але не перебувають у шлюбі».

Отже, до членів сім’ї державного службовця можуть входити чотири категорії осіб:

1) особи,  які  перебувають у шлюбі;

2) їхні діти;

3) особи,  які перебувають під опікою і піклуванням;

4) інші особи, які спільно  проживають,  пов'язані  спільним побутом,  мають взаємні права та обов'язки,  у тому числі особи,  які спільно  проживають, але не перебувають у шлюбі.

При чому до перших трьох категорій осіб вимоги щодо спільного проживання не встановлені.

Зазначимо, що статтею 3 Сімейного кодексу України встановлено, що подружжя вважається сім'єю і тоді,  коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням,  роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. 

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Слід зауважити, що правовий статус дитини, відповідно до статті 6 того ж Сімейного кодексу України мають  особи  до  досягнення  ними повноліття (18 років).

Спірним питанням є заповнення графи Декларації «місце проживання». Оскільки офіційного роз’яснення з приводу заповнення Декларації немає, вважаємо за доцільне керуватися раніше встановленою практикою та відповідними нормативними актами.

Як приклад, у декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на посаду державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї, якою ми керувалися до 2012 року, теж була графа «місце проживання». Останню ми заповнювали на підставі паспортних даних про «прописку» (реєстрацію). Така вимога містилася у Методичних рекомендаціях щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, "Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця           та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе          та членів своєї сім'ї", затверджених наказом Міністерства Фінансів України                             від 09.04.2001 № 175.

Статтею 1726 КпАП України встановлено наступну відповідальність за порушення вимог фінансового контролю при поданні Декларації:

«Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»:

Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;

є) члени Центральної виборчої комісії;

ж) посадові та службові особи інших органів державної влади;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках);

в) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового;

г) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

Розяснення щодо заповнення декларації

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

за 2011 рік

 

Розділ І. Загальні відомості

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

У разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

2.

Місце проживання:

 

 

 

 

 

 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

Зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року (вказувати слід адресу реєстрації («прописки»), зазначену в паспорті.

У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.

 

3.

Посада:

 

 

 

 

Зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія                                                та номер паспорта громадянина України

 

 

Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків таповідомив про це відповідний органдержавної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, – у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у позиції 2, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

 

 

Розділ ІІ. Відомості про доходи

 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні. У разі відсутності окремих відомостей у відповідне поле прокреслюється (ставиться прочерк).

 

 

 

 

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

 

декларанта

членів сім’ї

 

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

 

 

 

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

 

 

 

 

7.

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

 

 

 

 

 

 

 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

 

8.

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

 

 

 

9.

дивіденди, проценти

 

 

 

10.

Матеріальна допомога

 

 

 

11.

дарунки, призи, виграші

 

 

 

12.

допомога по безробіттю

 

 

 

13.

аліменти

 

 

 

14.

спадщина

 

 

 

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

 

 

 

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

 

 

 

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

 

 

 

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

 

 

 

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

 

 

 

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)

 

 

 

 

 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

 

Назва країни

Розмір доходу

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

21.

 

 

У цьому полі зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні (без копійок).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

 

Назва країни

Розмір доходу

 

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

22.

 

 

У цьому полі зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні (без копійок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

 

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Відомості про витрати (вклад/внесок) надаються лише у випадку, якщо разова витрата (вклад/внесок) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомості або автотранспорту по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. грн.

Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23–28 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Відомості щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у позиціях 23 - 28, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа                     (кв. м)

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи  на інше право користування

23.

Земельні ділянки

 

 

 

24.

Житлові будинки

 

 

 

25.

Квартири

 

 

 

26.

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

27.

Гаражі

 

 

 

28.

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта

Відомості щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у позиціях 29 - 34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.

 

 

Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

 

29.

Земельні ділянки

 

 

 

30.

Житлові будинки

 

 

 

31.

Квартири

 

 

 

32.

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

33.

Гаражі

 

 

 

34.

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

Відомості про витрати (вклад/внесок) надаються лише у випадку, якщо разова витрата (вклад/внесок) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомості або автотранспорту по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. грн.

Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 35–39 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

 

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

 

 

Перелік                    транспортних засобів

Марка/модель   (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

 

придбання                у власність

оренду чи               на інше право користування

35.

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

36.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

37.

Водні засоби

 

 

 

 

38.

Повітряні судна

 

 

 

39.

Інші засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

 

 

Перелік транспортних засобів

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

 

40.

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

41.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

 

 

 

 

42.

Водні засоби

 

 

 

 

43.

Повітряні судна

 

 

 

44.

Інші засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 – 50 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Поле "усього" у позиціях 46, 48, 50 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

45.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

 

46.

вкладених у звітному році

 

47.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

 

48.

придбаних у звітному році

 

49.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:

 

50.

внесених у звітному році

 

 

 

 

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн)

У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 51 – 53 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

 

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

51.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

 

52.

Номінальна вартість цінних паперів

 

53.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

 

 

 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 54 – 59 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

Поле "усього" у позиціях 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

54.

Добровільне страхування

 

55.

Недержавне пенсійне забезпечення

 

56.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

 

57.

Погашення основної суми позики (кредиту)

 

58.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

 

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати

 

 

 

 

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)

У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 60 – 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

 

 

Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

60.

Добровільне страхування

 

61.

Недержавне пенсійне забезпечення

 

62.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна

 

63.

Погашення основної суми позики (кредиту)

 

64.

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

 

 

 

Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

р.

(підпис)