Затверджений у сумі Два мільйони сто двадцять дві тисячі  грн. 00 коп. (2122000,00 ) грн..
(сума словами і цифрами)
Голова  Рівненської  районної  ради
(посада)
______________________В.П.  Стельмах
(підпис)             (ініціали і прізвище)
«  20     »  січня   2017 року
(число, місяць, рік)                  М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошторис        
на 2017 рік        
         
21082752 Рівненська районна рада        
         
( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )        
         
Рівненський р-н        
         
( найменування міста, району, області)        
         
Вид бюджету БЮДЖЕТ Р-Н РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.РІВНЕ,        
         
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01        
         
Районна рада,        
         
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної  
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів  
         
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0110170      
         
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті  
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів).      
         
        (грн.)
         
Найменуваня Код Усьго на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2122000,О0 0,00 2122000,О0
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 2122000,О0 X 2122000,О0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X о,ос 0,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними /становами згідно із законодавством 25010000 X    
(розписати за підгрупами)   X    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X    
(розписати за підгрупами)   X    
інші надходження, у т.ч.   X    
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   X    
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, шасифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 2122000,о0 о,ос 2122000,О0
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 2122000,00   2122000,О0
Оплата праці 2110 1277000.00   1277000,О0
Заробітна плата 2111 1277000.00   1277000,О0
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 256000,О0   256000,О0
Використання товарів і послуг 2200 588000,О0   588000,О0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 180000,О0   180000,О0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 212000,О0   212000,О0
Видатки на відрядження 2250 8000,О0   8000,О0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 188000,О0   188000.00
Оплата теплопостачання 2271 128000,О0   128000,О0
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 4000,О0   4000,О0
Оплата електроенергії 2273 56000,О0   56000,О0
Оплата природного газу 2274      
Оплата інших енергоносіїв 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших РІВНІВ 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800 1000.00   1000.00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового (ористування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших РІВНІВ 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      
         
Керівник        
         
Керівник бухгалтерської служби / начальник        
планово-фінансового підрозділу        
         
М. П.        
20 грудня 2016 рік        
(число, місяць, рік)        
         
Стельмах В.П.        
         
(підпис)    (ініціали і прізвище)        
         
Сохацька Н.Г.        
         
(підпис)    (ініціали і прізвище)        
         
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.  
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".      
         
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.