У  К  Р  А  Ї  Н  А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме скликання

 

(перше пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2015 року                                         № 13

 

 

 

Про  Положення про постійні

 

комісії районної ради

Згідно з пунктом 13  статті 46  і статтею  47  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії районної ради (додається).

 

2.  Рішення районної ради від 26 листопада 2010 року № 6 «Про Положення про постійні комісії районної ради»  визнати таким, що втратило чинність.

 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради.

 

 

 

 

Голова ради                                                  В.П.Стельмах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

 

21 грудня 2015 року

 

№ 13

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про постійні комісії  районної ради

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.  Дане Положення розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів  місцевих рад» і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.

 

1.2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

 

1.3. Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміна їх складу, обрання та відкликання голів постійних комісій визначається  Регламентом ради.

 

1.4. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.

 

1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення та  вирішення питань.

 

1.6. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.

 

 

 

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

 

 

2.1. Постійні комісії:

 

2.1.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статтями 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

 

2.1.2. За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій;

 

2.1.3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.

 

2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для  обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;

 

 

 

2.2. Постійні комісії мають право:

 

2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

 

2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань сесії ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.

 

2.3. Постійні комісії зобов’язані:

 

2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях сесії ради;

 

2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу;

 

2.3.3. Своєчасно виконувати доручення ради,  голови районної ради, заступника голови, з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати їх про хід виконання доручень;

 

2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

 

2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

 

 

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочним, якщо в ньому бере участь більше  половини  від загального складу комісії.

 

3.2. Засідання скликаються  в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал та  проводяться  відповідно до затверджених комісіями планів, а також плану роботи районної ради.

 

3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

 

3.4. Депутати працюють у постійних  комісіях на громадських засадах.

 

Орієнтовний порядок денний постійної комісії районної ради разом з необхідними  матеріалами доводиться до відома членів відповідної комісії районної ради  за три  дні до  засідання постійної комісії та початку її роботи.

 

3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова постійної комісії в трьохденний термін, з моменту затвердження графіку роботи постійних комісій, зобов’язаний сформувати  та довести до відома виконавчий апарат районної ради щодо порядку денного відповідної комісії. Голова комісії скликає і веде  засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами,  підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

 

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження  з поважних причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

3.6. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.

 

3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям і одержувати відповіді на них.

 

3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через оргвідділ  виконавчого апарату ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов’язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які матеріали і документи бажано мати з собою.

 

3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

 

- номер протоколу, дата і місце проведення;

 

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених, або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

 

-         порядок денний засідання;

 

-         розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

 

-         назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

 

-         результати голосування з питань порядку денного;

 

-         прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 

3.10.Протокол засідання постійної комісії підписується головою  та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

 

3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

 

3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:

 

-         рішення - з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов’язків між її членами;

 

-         рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

 

-         висновки – з питань, які  вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення  або погодження радою.

 

3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вони можуть бути переглянуті ними, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії.

 

3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними  строк.

 

3.15. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати  підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію в організаційному відділі виконавчого  апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів для подальшої передачі в районний архів.

 

3.17. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

 

Голова постійної комісії:

 

-         забезпечує складання плану її роботи;

 

-         скликає і веде засідання комісії;

 

-         дає доручення членам комісії;

 

-         представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями,  іншими органами, об’єднаннями громад та громадянами;

 

-         підписує  документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

 

-         організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії , інформує її членів про хід їх виконання;

 

-         звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;

 

-         пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;

 

-         інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

 

3.18. Заступник голови постійної комісії:

 

- виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

 

- виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

 

3.19. Секретар постійної комісії:

 

- веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;

 

- організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;

 

- сповіщає членів постійної комісії  про дату, час і порядок денний засідання комісії;

 

-веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні;

 

3.20. Член комісії:

 

- виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов”язків;

 

- член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку.

 

 

 

Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ.

 

 

 

4.1.Комісія з питань бюджету, фінансів та податків:

 

- здійснює контроль за виконанням Бюджетного кодексу України, інших законів України, нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань;

 

- здійснює контроль за економним витрачанням коштів з державного та районного бюджету;

 

- на  пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств  та організацій, інші посадові особи зобов’язані бути на її засіданнях та дати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;

 

- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, пропонує зміни, доповнення,  співдоповідає  з питань  про районний бюджет та звіт про його виконання;

 

- здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.  Розглядає пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету, подані постійними комісіями районної ради, узагальнює і вносить їх голові районної ради  та районній раді;

 

- розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;

 

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями та структурними  підрозділами райдержадміністрації, податковою інспекцією з питань бюджету, фінансів та податків, виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

 

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

 

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

 

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

 

 

4.2. Комісія з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури:

 

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, управління майном спільної власності територіальних громад району, з питань розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій в економічну діяльність району;

 

- заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форми власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств тощо;

 

- розробляє проекти рішень ради, готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити  чітко сформульовані, позитивні чи негативні фактори роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

 

- розглядає програму соціально-економічного розвитку району, інші регіональні програми розвитку  видів економічної діяльності, проект бюджету розвитку районного бюджету, пропонує зміни, доповнення, подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

 

- вивчає діяльність підприємств району, незалежно від форм власності, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;

 

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради та структурними підрозділами райдержадміністрації з питань економічного розвитку галузей народного господарства, управління майном спільної власності територіальних громад району та інших питань;

 

- розглядає та надає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції до районного бюджету в частині фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту на території району;

 

- розглядає та попередньо погоджує переліки об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції, включаючи дороги місцевого значення, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та/або місцевого бюджету, та подає відповідні рекомендації на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків;

 

- розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку Рівненського району у сфері будівництва та розвитку інфраструктури, цільові програми з цих питань, пропонує зміни, доповнення, заслуховує звіти про їх виконання;

 

- розглядає відповідно до законодавства звернення, пропозиції, скарги, що стосуються правил забудови і благоустрою населених пунктів;

 

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена  законом до компетенції постійної комісії;

 

- є головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту в районній раді;

 

- виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад району;

 

- співпрацює із заступником голови ради, який відповідно до  розподілу обов’язків  здійснює повноваження  в частині розгляду питань, пов’язаних  із управлінням майном та об’єктами спільної власності  територіальних громад району;

 

- звітує перед радою  про проведену роботу.

 

 

 

4.3. Комісія з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів:

 

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

 

- заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форм власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, регулювання земельних відносин, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, готовності галузей сільського господарства до роботи в осінньо-зимовий період і інші питання, готує доповіді та співдоповіді,  виступи на сесії районної ради;

 

- висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені засоби, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

 

- розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші регіональні програми, проект районного бюджету з питань забезпечення діяльності  агропромислового  комплексу, вносить зміни, доповнення;

 

- проводить спільні та виїздні засідання з іншими постійними комісіями чи структурними підрозділами райдержадміністрації, районними організаціями  з питань використання природних ресурсів, поліпшення екології, охорони навколишнього природного середовища;

 

- розглядає звернення громадян із земельних питань та питань використання природних ресурсів;

 

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин  та ефективності використання  земельних та інших природних ресурсів, соціального розвитку села;

 

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

 

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

 

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

 

 

4.4. Постійна комісія з гуманітарних питань, у справах сім”ї та молоді,

 

культури та розвитку туризму:

 

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань гуманітарної політики, зокрема розвитку науки, освіти, культури, туризму та  духовності;

 

- заслуховує керівників установ освіти, культури, спорту, у справах сім’ї і молоді  з питань, що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради;

 

- розглядає програму соціально-економічного і культурного  розвитку району, сім”ї та молоді, фізкультури та спорту , інші регіональні програми, проекти районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань та вносить відповідні зміни та доповнення до проектів;

 

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи структурними підрозділами райдержадміністрації з питань розвитку відповідних галузей та соціального сім”ї, молоді, заняття фізкультурою та спортом  тощо;

 

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

 

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань здоров”я людини, сім”ї, молоді, охорони материнства і дитинства, фізкультури та спорту в районі;

 

- здійснює регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

 

- звітує перед радою про проведену комісією роботу.

 

 

 

4.5. Комісія з питань  охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей:

 

-  здійснює контроль  за виконанням Законів України , нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  з питань охорони здоров’я, екології, ліквідації наслідків  Чорнобильської катастрофи, соціального захисту малозабезпечених категорій громадян, в тому числі ветеранів, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей;

 

- готує висновки постійної комісії з цих питань, які повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновках чи рекомендаціях комісії повинні бути викладені заходи, які необхідно здійснити для усунення  недоліків, виявлених постійною комісією;

 

- проводить спільні та виїздні засідання з іншими постійними комісіями чи структурними підрозділами райдержадміністрації, районними організаціями  з питань  поліпшення медичного обслуговування населення, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поліпшення екології, охорони навколишнього природного середовища та захисту ветеранів, малозабезпечених категорій громадян, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей;

 

- розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку району в галузях  охорони здоров’я, соціального захисту населення, від наслідків Чорнобильської катастрофи та екології, охорони навколишнього природного середовища, захисту ветеранів, малозабезпечених категорій громадян, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни чи доповнення;

 

- розробляє концепції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок , утилізації відходів, тощо;

 

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поліпшення охорони навколишнього природного середовища, поліпшення медичного обслуговування населення, екологічних питань, захисту ветеранів, малозабезпечених категорій громадян, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради, розробляє проекти рішень з цих питань;

 

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

 

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

 

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

 

 

4.6. Постійна комісія з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики:

 

- контролює питання дотримання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в частині, що стосується повноважень районної ради та її депутатів;

 

- контролює і забезпечує дотримання Регламенту районної ради та положень її органів;

 

- узагальнює і подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту районної ради, доцільності внесення змін та доповнень;

 

- розглядає на своєму засіданні питання щодо пропуску без поважних причин упродовж дев'яти місяців депутатом районної ради 1/3 пленарних засідань або засідань постійної комісії, до складу якої він входить;

 

- здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає керівництву районної ради та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

 

- готує співдоповіді з питань звітів депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді, її органах, у виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи постійна комісія готує відповідні висновки;

 

- розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;

 

- здійснює в межах повноважень контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників та готує відповідні висновки з цих питань,  пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

 

- розглядає питання законності, забезпечення правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, функціонуванням судової системи, які відносяться до компетенції Рівненської районної ради законодавством України та відповідають напряму діяльності постійної комісії;

 

- може порушувати питання про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження Рівненської районної ради та її органів;

 

- попередньо заслуховує інформацію прокурорів, керівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території, може виступати з ініціативою підготовки проектів рішень районної ради з цих питань відповідно до законодавства;

 

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності та території району, за наслідками розгляду готує  пропозиції на розгляд ради;

 

- аналізує питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення на території району. Заслуховує, у разі необхідності, інформацію сільських, селищних рад про роботу з координації діяльності цих формувань;

 

- розробляє заходи протидії корупції та контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території Рівненського району, антикорупційного законодавства в межах, передбачених законодавством;

 

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань гласності, законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;

 

- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частині компетенції, пропонує зміни, доповнення до бюджету;

 

- подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань щодо внесення змін та доповнень до районного бюджету;

 

- попередньо розглядає питання оцінки діяльності органів поліції на території Рівненського району та може ініціювати питання щодо прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції;

 

- бере участь у відкритих зустрічах керівників територіальних органів поліції з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях району, селищ та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням;

 

-   здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;

 

-   звітує перед радою про проведену роботу;

 

- проводить  експертизу  проектів  нормативно-правових  актів,  що регламентують діяльність ради та її органів;

 

-  проводить антикорупційну експертизу проектів та чинних актів рішень органів місцевого самоврядування;

 

-  здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в межах району.

 


Голова ради                                             В.П. Стельмах