У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(перше пленарне засідання, друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2015 року                                                        №  16

Про президію Рівненської

районної ради сьомого скликання

З метою вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду поточних питань у міжсесійний період, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43 та статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  районна рада

в и р і ш и л а :

1. Утворити президію районної ради сьмого скликання у складі голови ради, заступника голови ради, голів постійних комісій районної ради, керівників (уповноважених представників) депутатських фракцій та груп.

2. Затвердити Положення про президію районної ради сьомого скликання згідно з додатком.

3. Рішення районної ради від 26 листопада 2010 року № 8 «Про президію районної ради» вважати таким, що втратило чинність.


Голова ради                                               В.П.Стельмах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 21 грудня 2015 року

№  16

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Рівненської районної ради сьомого скликання

I. Загальні засади

1.         Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.

2.        Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій та груп (по одному уповноваженому представнику від кожної депутатської фракції та групи).

3.         Керівники депутатських фракцій включаються до складу президії після оголошення на пленарному засіданні сесії районної ради інформації про утворення відповідної фракції, а керівники депутатських груп – після реєстрації подання про створення групи у виконавчому апараті районної ради.

4.          Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради.

5.          У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.

II. Організація роботи президії

1.       Засідання президії скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь більшість від загального складу президії.

У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь секретар комісії.

Від депутатських фракцій, груп у разі відсутності з поважних причин керівника, у засіданні президії беруть участь уповноважені представники.

2.        У засіданнях президії можуть брати участь за запрошенням голови ради інші депутати районної ради, голова, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації, районних організацій і установ, громадських об’єднань, відповідальні працівники виконавчого апарату районної ради, сільські, селищні голови.

3.          Президія районної  ради здійснює такі основні повноваження:

-     погодження  пропозицій  щодо  скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;

-       вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

-       координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;

-   попередній розгляд питань щодо організації виборів, місцевих референдумів і відкликання виборцями депутатів районної  ради;

-   підготовка пропозицій щодо кандидатур на посаду заступника  голови ради, голів постійних комісій, тимчасових контрольних комісій,  інших осіб, яких обирає або затверджує рада;

-       розгляд і погодження питань щодо прийняття головою ради рішень у випадках допущення порушень норм Регламенту  районної ради.

4.     Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер.

5.     Рішення президії приймаються більшістю від загального складу.

Голова ради                                             В.П.Стельмах