У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (двадцять шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 березня 2019  року                                                                     №889

 

Про внесення змін до Регламенту

районної ради сьомого скликання

 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

       1. Внести зміни до Регламенту районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 63, зі змінами, що додаються.

       2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики.

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                       М.Г.Сальчук

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Додаток

                                                                                                                                                                                                                                                            до рішення районної ради

                                                                                                                                                                                                                                                            від ___ ____________2019 року

                                                                                                                                                                                                                                                            №_____

 

Діюча редакція

Нова редакція

Глава IV. Порядок денний сесії

Стаття 2.16. Узгодження та оприлюднення проекту порядку денного сесії районної ради

           Проект порядку денного сесії районної ради оприлюднюється на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет, узгоджується з президією районної ради і повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках, передбачених ст.2.12 даного Регламенту – не пізніше як за день до проведення сесії.

 

Глава IV. Порядок денний сесії

Стаття 2.16. Узгодження та оприлюднення проекту порядку денного сесії районної ради

        1. Проект порядку денного сесії районної ради формується у порядку, передбаченому цим Регламентом та узгоджується президією районної ради.

        2. Виконавчий апарат районної ради оприлюднює на офіційному сайті Рівненської районної ради www.rivnerayrada.rv.ua проект порядку денного сесії районної ради та доводить його до відома депутатів не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках, передбачених ст.2.12 цього Регламенту – не пізніше як за день до проведення сесії.

 

 

Стаття 2.17. Формування проекту порядку денного сесії районної ради

           1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше як за 25 днів до відкриття чергової сесії – головою районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями, групами, головою районної державної адміністрації, а у виняткових випадках, передбачених ст.2.12 даного Регламенту – не пізніше як за день до сесії. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

            2. Розроблені відповідними розпорядниками та оприлюднені ними проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії, подаються в районну раду не пізніше як за 15 днів до відкриття сесії, а розглядаються та погоджуються з профільними постійними комісіями не пізніше як за 7 днів до сесії.  В разі порушення цього терміну питання виключається з проекту порядку денного сесії та переноситься на розгляд наступної сесії районної ради.

 

 

Стаття 2.17. Формування проекту порядку денного сесії районної ради

        1. Проект порядку денного сесії районної ради формує голова районної ради на основі затвердженого плану роботи районної ради,  пропозицій депутатів, депутатських фракцій та груп, постійних комісій ради, районної державної адміністрації, інших органів, які мають право вносити пропозиції щодо формування проекту порядку денного сесії районної ради.

        2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради вносяться не пізніше як за 25 робочих днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках, в терміни, передбачені ст.2.12 цього Регламенту.

         3. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

        4. Пропозиції щодо питань, які пропонуються до  включення до проекту порядку денного сесії районної ради,  подаються їх розробниками виконавчому апарату районної ради у формі проектів рішень. Порядок підготовки та передачі проектів рішень до районної ради визначений Главою VI цього Регламенту.

        5. Пропозиції до проекту порядку денного, внесені пізніше строку, встановленого у п. 2 цієї статті, розглядаються районною радою, як виняток та лише з питань затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, а також із земельних питань та питань, що вимагають термінового вирішення і були розглянуті на профільних комісіях.

При цьому, розробники проектів рішень зобов’язані,  разом з проектами рішень, надати вмотивовані письмові  обґрунтування необхідності такого розгляду.

 

 

Глава VI. Порядок підготовки, проектів рішень районної ради

Стаття 2.23. Підготовка проектів рішень районної ради 

        1. Проекти рішень готуються відповідно до Регламенту районної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів та згідно з цим Порядком.

        2. Проекти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.

        В проектах рішень щодо виконання рішень районної ради, законодавчих та нормативно-правових актів зазначається стан їх виконання, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради тощо.

        За потребою визначаються конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців, фінансового забезпечення (при необхідності), а також осіб, які здійснюватимуть контроль за виконанням рішень.

        3. Проекти рішень районної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради, або подаються у виконавчий апарат районної ради в електронному вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному  засіданні районної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради rivnerayrada.rv.ua.

        4. Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати  5 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).

        У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення). 

        Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.

        Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення.

        Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «Про що?».

        Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.

        5. Проект складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) – перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.

        Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.

        У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати дію, термін виконання і відповідальних за виконання.

        Констатуюча частина рішень, як правило, повинна бути меншою, ніж постановча.

         6. У випадках, коли рішення готуються на виконання нормативно-правових документів, вони повинні мати посилання на їх дату, номер і найменування.

        7. Виконавцями рішень можуть визначатися районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації.

        Завдання адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, організаціям, управлінням, органам місцевого самоврядування.

        Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.

        8. У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.

        Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.

        9. Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.

        10. Рішення підписуються головою ради.

 

Форма підпису:

Голова ради                                             (Ініціали, прізвище)

        У випадках, передбачених Регламентом районної ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде заступник голови районної ради або один із депутатів районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.

        11. Нижче підпису голови ради в проекті рішення зазначається, ким підготовлений проект рішення, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.

Наприклад:

Проект підготовлений відділом освіти райдержадміністрації.

Начальник відділу (підпис)                                        (Ініціали, прізвище)

Оприлюднено на веб-сайті ____________

(назва сайту)

 

__ ________ 20_____ року.

 

        У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова районної ради, постійні комісії та/або президія районної ради повертають проект рішення на доопрацювання.

        У разі недотримання строків, визначених частиною 3 цієї статті, оприлюднення проектів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної ради.

        

 

Глава VI. Порядок підготовки проектів рішень районної ради

Стаття 2.23. Порядок підготовки  проектів рішень та передачі їх до районної ради.

        1. Проекти рішень районної ради готуються їх розробниками відповідно до законодавства, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших  нормативно-правових актів та цього Регламенту.

         2. Проекти рішень повинні бути кваліфіковано підготовленими і містити об'єктивну оцінку стану справ, на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.

Відповідальність за якість підготовки проектів рішень покладається на розробників проектів рішень.

3. Проекти рішень районної ради подаються їх розробниками виконавчому апарату районної ради разом із супровідним листом на паперовому та  електронному носіях не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному  засіданні районної ради. Інформація відображається в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Times New Roman (розмір шрифту – 12-14) і форматі запису RTF.

Відповідальність за дотримання термінів подачі проектів рішень покладається на розробників проектів рішень.

 

            4. Обсяг тексту проекту рішення, як правило, не повинен перевищувати  5 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).

             Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.

            Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення.

            Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «Про що?».

             Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, його назва може бути узагальненою.

             5.   Проект рішення складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (розпорядчій) – перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.

             Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.

             У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати дію, термін виконання і відповідальних за виконання.

             Констатуюча частина, як правило, повинна бути меншою, ніж розпорядча.

             6. У випадках, коли проекти рішень готуються на виконання нормативно-правових актів, вони повинні мати посилання на дату їх прийняття, номер і повне найменування.

             7. Виконавцями рішень можуть визначатися районна державна адміністрація, її підрозділи, органи місцевого самоврядування, інші органи влади, а також підприємства, установи, організації.

            Завдання адресуються не керівникам, а юридичним особам.

            Посадова особа вказується як виконавець лише тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.

             8. У текстах проектів рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.

           Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.

             9. Останнім пунктом проекту рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.

           10.   Рішення підписуються головою ради.

            Форма підпису:

   Голова ради                                                  (Ініціали, прізвище)

            У випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом, коли сесію веде заступник голови районної ради або один із депутатів районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.

            11. Нижче підпису головуючого в проекті рішення зазначається ким підготовлений проект рішення, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.

Наприклад:

Проект підготовлений відділом освіти райдержадміністрації.

Начальник відділу      (підпис)                               (Ініціали, прізвище)

Оприлюднено на сайті районної ради:

__ ______________ 20___ року.

 

12. Виконавчий апарат районної ради розглядає проект рішення і, у випадку невідповідності його вимогам законодавства та цього Регламенту, повертає розробнику на доопрацювання разом із письмовим висновком, в якому зазначається причина повернення проекту рішення на доопрацювання.

Розробник може повторно подати проект рішення після доопрацювання  у порядку, встановленому цим Регламентом.

 

13. Проекти рішень районної ради, що відповідають вимогам законодавства і цього Регламенту та подані у визначені терміни, оприлюднюються виконавчим апаратом районної ради на офіційному сайті районної ради www.rivnerayrada.rv.ua  у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради.

 

 

Стаття 2.25. Погодження рішень районної ради

 

Стаття 2.25. Погодження проектів рішень районної ради

 

Стаття 2.26. Порядок передачі проектів рішень до районної ради

          Згідно з частиною 1 статті 2.16 Регламенту районної ради пропозиції до орієнтовного порядку денного сесії з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного з комплектом відповідних документів подаються до районної ради не пізніше як за 25 днів до відкриття сесії з супровідним листом за підписом ініціаторів внесення пропозицій.

            Розроблені відповідними розпорядниками та оприлюднені ними на веб-сайті в мережі Інтернет і погоджені у встановленому порядку проекти рішень  передаються до районної ради не пізніше ніж за 15 днів до сесії.

            Одночасно здається проект рішення на електронному носії інформації.

               Інформація записується в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Arial (розмір шрифту - 10) і формату запису RTF. Відповідальність за зміст проекту рішення, в тому числі і на електронному носії, несе безпосередній розпорядник (хто готував проект рішення).

 

Стаття 2.26. Порядок передачі проектів рішень до районної ради

1.       Виключити

Глава X. Протокол, стенографічний звіт

 

Стаття 3.53. Протокол засідання районної ради

 

        Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення. Протокол сесії районної ради  оформляється не пізніше п’яти  робочих днів  та підписується головуючим на засіданні ради.

 

Глава ІX.

Протокол, стенограма 

Стаття 3.53. Протоколювання сесії районної ради

1. Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

2. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.

3. Протокол засідання районної ради підписується головуючим  не пізніше, ніж у 20-денний термін з дня проведення пленарного засідання та оприлюднюється на офіційному сайті районної ради www.rivnerayrada.rv.ua. 

4. До протоколу засідання районної ради додатково включаються:

– дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

– результати поіменного голосування;

– тексти не виголошених виступів депутатів, подані в секретаріат сесії;

– викладені письмово, окремі думки депутатів та їх фракцій, груп щодо прийнятих рішень;

– письмові запити депутатів і відповіді на них, якщо вони не поширювалися серед депутатів.  

 

Стаття 3.54. Ознайомлення з протоколом

1.       Протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

2.       Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхнім зверненням протоколи засідань районної ради для ознайомлення.

3.       Виконавчий апарат районної ради оприлюднює протоколи на офіційному сайті районної ради.

Стаття 3.54. Стенографування сесії районної ради

1. Засідання районної ради стенографується. Організація звукового стенографування сесії районної ради покладається на виконавчий апарат районної ради.

2. Звукова стенограма сесії районної ради оприлюднюється виконавчим апаратом районної ради на офіційному сайті районної ради www.rivnerayrada.rv.ua.

3. Звукова стенограма сесії районної ради зберігається на електронному носії протягом строку, встановленому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

 

Стаття 3.55. Виключена

Стаття 3.55. Статус протоколу, стенограми сесії та надання їх депутату районної ради

1. Протокол і  стенограма сесії районної ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

2. Депутатам районної ради надається витяг зі стенограми та/або протоколу з конкретно визначеного питання за їх особистою письмовою заявою до голови районної ради.

 

 

Глава III. Порядок відкриття засідання районної ради

Стаття 3.8. Відкриття засідання районної ради

        1. Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст.2.13. Регламенту.

 

 

Глава III. Порядок відкриття засідання районної ради

Стаття 3.8. Відкриття засідання районної ради

          1. Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст.2.14. цього Регламенту.

 

Стаття 3.23. Поняття процедурних рішень

          1.  Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в Регламенті як процедурні.

           2.   Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

 

Стаття 3.23. Поняття процедурних рішень

       1. До процедурних рішень належать:

- включення питань до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії та зміна черговості розгляду питань порядку денного;

-          питання тривалості пленарних засідань районної ради;

-          зміни у процедурі обговорення питань або його припинення;

- вимоги районної ради до керівників, розташованих або зареєстрованих на території Рівненського району підприємств, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, прибути на пленарне засідання районної ради для подання інформації з питань, віднесених до відання районної ради, відповіді на запити депутатів, протокольні доручення тощо.

2.                 Рішення ради з процедурних питань приймаються 1/3 депутатів від загального складу ради після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення і відображаються в протоколі сесії.

3.                 Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

 

Глава X. Рішення районної  ради

Стаття 4.28. Порядок прийняття рішень районної  ради

        1.  Районна  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

        2.  Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та іншими законами.

        3.   Рішення районної  ради приймається нефіксованим голосуванням, або іншим чином, передбаченим у статті 3.26 цього Регламенту.

Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Регламентом.

        4.  Рішення районної ради, нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію, інші рішення районної ради набирають чинності з дня їх прийняття.

 

 Глава X. Рішення районної ради 

Стаття 4.28.  Акти районної ради

1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та іншими законами.

3. Рішення районної ради приймаються у порядку, передбаченому главою IV цього Регламенту.

4. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх оприлюднення в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті районної ради, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради оприлюднюються на офіційному сайті районної ради www.rivnerayrada.rv.ua  упродовж 5 робочих днів з дати їх прийняття.

5. Районна рада не може приймати рішення або інші акти, які суперечать Конституції України, чинним законам України.

6. Рішення районної ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

7. Рішення районної ради, протоколи сесій та протокольні доручення районної ради підписуються головою районної ради, а додатки до них – заступником голови районної ради. 

 

 

Глава XIII. Розгляд депутатських запитів

Стаття 4.45. Розгляд депутатських запитів

            5.   Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

Глава XIII. Розгляд депутатських запитів

Стаття 4.45. Розгляд депутатських запитів

           5. Головуючий на кожному пленарному засіданні  інформує депутатів про відповіді на депутатські запити, які надійшли до районної ради у міжсесійний період.  Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи, повинні бути присутні на цьому пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

 

Голова ради                                                                                                                                                                                                                                                               М.Г.Сальчук