П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про виконавчий апарат районної ради

 

 

 

1.Загальні засади

 

1.1 Виконавчий апарат районної ради (далі виконавчий апарат) утворюється районною радою і забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням, а також рішеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради.

 

1.2. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

 

1.3. Виконавчий апарат підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

1.4. Структура і чисельність виконавчого апарату, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрати на його утримання затверджуються районною радою за поданням голови районної ради.

 

1.5. В структуру виконавчого апарату входять такі підрозділи:

 

- керівництво ради;

 

- організаційний відділ;

 

- юридичний відділ;

 

- відділ з питань контролю та діловодства;

 

- фінансово-господарський відділ.

 

1.6. Виконавчий апарат утримується за рахунок коштів районного бюджету.

 

 

 

2.Основні завдання та обов’язки виконавчого апарату та його відділів

 

2.1. Основним завданням виконавчого апарату є здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів.

 

 

 

2.2. Виконавчий апарат районної ради відповідно до покладених

 

на нього завдань:

 

2.2.1. Оперативно і якісно забезпечує згідно з Регламентом підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

 

2.2.2. Сприяє в роботі та організаційно забезпечує діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій ради.

 

2.2.3. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

 

2.2.4. Здійснює юридичне забезпечення діяльності районної ради, виконавчого апарату та інших органів районної ради.

 

2.2.5. Сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

2.2.6. Опрацьовує та подає голові районної ради документи, які надходять до районної ради, та виконує доручення голови районної ради, його заступника та керуючого справами районної ради.

 

2.2.7. Забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів.

 

2.2.8. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.

 

2.2.9. Забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та інформаційно-аналітичної роботи.

 

2.2.10. Сприяє здійсненню районною радою та її головою організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

 

2.2.11. Здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік і звітність, в тому числі статистичну.

 

2.2.12. Забезпечує організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів.

 

2.2.13. Забезпечує реалізацію повноважень районної ради та вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 

2.2.14. Забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, якщо рішенням районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано райдержадміністрації.

 

2.2.15. Готує звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою.

 

2.2.16. Забезпечує доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в районну раду.

 

 

 

 

 

2.3. Організаційний відділ виконавчого апарату

 

2.3.1. Забезпечує організаційну підготовку проведення сесій, засідань президії, постійних комісій районної ради, інших її органів.

 

2.3.2. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій, плани її підготовки та проведення, про що своєчасно повідомляє депутатів і засоби масової інформації.

 

2.3.3. Враховуючи пропозиції постійних комісій, голови, депутатів районної ради, районної державної адміністрації, формує проект порядку денного сесій, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які вносяться на її розгляд, готує списки запрошених.

 

2.3.4. Готує проекти планів роботи районної ради, бере безпосередню участь у підготовці проектів рішень з організаційних питань діяльності районної ради та її органів.

 

2.3.5. Забезпечує опрацювання прийнятих районною радою рішень і за дорученням голови здійснює їх підготовку для опублікування в засобах масової інформації.

 

2.3.6. Надає практичну допомогу постійним комісіям, тимчасовим контрольним комісіям районної ради в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях, тимчасових контрольних комісіях районної ради питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради.

 

2.3.7. Організовує своєчасне доведення прийнятих рішень постійних комісій і тимчасових контрольних комісій до виконавців. Надає допомогу комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій.

 

2.3.8. Сприяє здійсненню депутатами районної ради своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативними та довідковими матеріалами, надає методичну допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями.

 

2.3.9. Забезпечує підготовку і здійснення заходів, які проводяться головою районної ради, його заступником та керуючим справами виконавчого апарату районної ради.

 

2.3.10. Сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з відповідними територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з районними осередками політичних партій.

 

2.3.11. Вивчає діяльність органів місцевого самоврядування, узагальнює і поширює нові форми, методи їх роботи, систематично інформує з цих питань керівництво ради.

 

2.3.12. Надає практичну і методичну допомогу сільським та селищним радам у здійсненні їх повноважень. За дорученням керівництва районної ради бере участь в сесіях відповідних рад.

 

2.3.13. Готує в установленому порядку пропозиції з питань адміністративного територіального устрою району.

 

2.3.14. Організовує підготовку і забезпечує навчання депутатів районної ради, сільських, селищних голів.

 

2.3.15. Здійснює відповідно до інструкції по діловодству роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ районної ради, готує їх до здачі в архів.

 

2.3.16. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника та керуючого справами .

 

2.3.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в районну раду.

 

 

 

2.4. Юридичний відділ

 

2.4.1. Здійснює правову роботу, спрямовану на правильне застосування та дотримання законодавства під час підготовки проектів рішень роботи ради та їх прийняття на сесіях районної ради.

 

2.4.2. Надає правову допомогу в роботі президії районної ради, постійних та інших комісій, депутатам районної ради при здійсненні ними своїх повноважень.

 

2.4.3. Забезпечує дотримання чинного законодавства при підготовці розпоряджень голови районної ради, бере участь у підготовці проектів рішень та розпоряджень з організаційних питань районної ради та виконавчого апарату.

 

2.4.4. Готує за рішенням районної ради позови до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, розглядає протести прокурора.

 

2.4.5. Надає правову допомогу органам місцевого самоврядування, бере участь у проведенні семінарів, інших занять з підвищення правових знань депутатів, працівників виконавчих апаратів районної, сільських та селищних рад.

 

2.4.6. В разі виявлення актів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів, невідповідність їх законодавству України – готує висновки, пропозиції на розгляд голови районної ради.

 

2.4.7. Забезпечує  організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.

 

2.4.8. Веде облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів.

 

2.4.9. Здійснює діловодство з кадрових питань та з питань служби в органах місцевого самоврядування, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань, веде облік кадрів виконавчого апарату районної ради.

 

2.4.10. Забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, організовує роботу по забезпеченню кадрового резерву, надає допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування.

 

2.4.11. Подає пропозиції щодо відзначення державними нагородами та готує матеріали щодо відзнак та заохочень районної ради.

 

2.4.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника та керуючого справами.

 

 

 

2.5. Відділ з питань контролю та діловодства

 

2.5.1. Впроваджує заходи щодо організації контролю, формує банк даних прийнятих рішень ради, розпоряджень голови районної ради, в тому числі тих, що втратили чинність.

 

2.5.2. Забезпечує здійснення повноважень голови ради в організації контролю за виконанням рішень районної ради та розпоряджень голови.

 

2.5.3. За дорученням керівництва ради організовує і проводить перевірку виконання рішень ради, готує на розгляд сесій районної ради відповідну інформацію.

 

2.5.4. Складає плани та розробляє системи контролю за виконанням рішень районної ради, розпоряджень голови.

 

2.5.5. Сприяє постійним комісіям, депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними інформаційними, довідковими матеріалами в межах своєї компетенції.

 

2.5.6. Підтримує постійний зв’язок з територіальними громадами, сільськими, селищними радами, державною адміністрацією, об’єднаннями громадян, осередками політичних партій та засобами масової інформації.

 

2.5.7. За дорученням керівництва збирає, аналізує, обробляє та оперативно подає інформацію про діяльність районної ради, її органів та посадових осіб засобам масової інформації.

 

2.5.8. Сприяє в організації виступів, інтерв’ю, публікацій, заміток, прес-конференцій та інших заходів голові районної ради та його заступнику, головам постійних комісій, депутатам ради з актуальних питань і проблем життя району.

 

2.5.9. У своїй діяльності співпрацює з відповідними відділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування.

 

2.5.10. Здійснює централізовано підписку періодичних видань для районної ради.

 

2.5.11. Забезпечує отримання періодичних видань та відповідає за їх впорядкування і підшивку, подає голові ради аналіз публікацій щодо діяльності органів місцевого самоврядування.

 

2.5.12. Здійснює загальне діловодство документообігу та роботу з документами з грифом «Для службового користування» районної ради відповідно до вимог інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням голови районної ради.

 

2.5.13. Сприяє в організації проведення сесій районної ради, забезпечує ведення протоколів сесій, засідань президій районної ради, нарад.

 

2.5.14. Здійснює реєстрацію, друкування і розмноження рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, забезпечує своєчасне доведення їх до сільських, селищних рад, відділів, управлінь райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян відповідно до розрахунку розсилки, розмноження матеріалів і документів на копіювальній техніці працівниками виконавчого апарату. При необхідності видає копії, витяги з прийнятих документів.

 

2.5.15. Здійснює технічний контроль за строками виконання документів.

 

2.5.16. Складає зведену номенклатуру справ, подає її на затвердження голові ради.

 

2.5.17. Забезпечує культуру діловодства, впровадження сучасних технічних засобів його ведення, сприяє підвищенню кваліфікації працівників виконавчого апарату районної ради.

 

2.5.18. Бере участь у проведенні семінарів та інших заходів, навчанні працівників виконавчих апаратів районної, сільських і селищних рад.

 

2.5.19. Здійснює відповідно до інструкції з діловодства роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ, готує їх до здачі в архів.

 

 

 

2.6. Фінансово-господарський відділ

 

2.6.1. Здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік і звітність.

 

2.6.2. Веде облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати, утриманню податків, обов’язкових платежів, своєчасному їх перерахуванню в бюджет.

 

2.6.3. Забезпечує своєчасну оплату розрахунків по господарській діяльності, канцелярських витратах і витрат по службових відрядженнях.

 

2.6.4. Забезпечує облік, цільове використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

2.6.5. Забезпечує в установлені строки складання і подання бухгалтерської звітності згідно із затвердженими типовими формами по всіх відкритих рахунках.

 

2.6.6. Забезпечує облік матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, які числяться за матеріально-відповідальними особами, здійснює контроль за їх збереженням. Проводить в установлені строки інвентаризацію грошових коштів, матеріальних цінностей.

 

2.6.7. Забезпечує обслуговування, ведення документації та контроль з використання автомобілів районної ради.

 

2.6.8. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх зберіганні.

 

2.6.9. Здійснює контроль за станом розрахункової платіжної і фінансової дисципліни, за ліквідацією дебіторсько-кредиторської заборгованості.

 

2.6.10. Веде облік грошових коштів відповідно до Положення про ведення касових операцій.

 

2.6.11. Здійснює виконання кошторису витрат районної ради та забезпечує контроль за його цільовим використанням.

 

2.6.12. Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку.

 

2.6.13. Забезпечує відповідне меблювання, оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів працівників, забезпечує виконавчий апарат господарськими та канцелярськими товарами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт.

 

2.6.14. Здійснює контроль за станом порядку в приміщенні, раціональним використанням і збереженням інвентаря канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей.

 

2.6.15. Організовує роботу з проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень.

 

 

 

3. Основні права та взаємозв’язки

 

3.1. Виконавчий апарат районної ради має право:

 

3.1.1. За дорученням голови районної ради, його заступника або керуючого справами районної ради залучати спеціалістів окремих управлінських структур, банків, підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.

 

3.1.2. Одержувати інформацію, документи, інші матеріали від установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, які необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

3.1.3. Вносити на розгляд керівництва районної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату.

 

3.2. Виконавчий апарат в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, районними осередками політичних партій.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                М.Г.Сальчук