У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання  скликання)

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ   РАДИ
від  26 травня 2017  року                                                                           № 14К

Про розподіл функціональних повноважень
керівництва районної ради

    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 63:
    1. Розподілити функціональні повноваження керівництва районної ради згідно з додатком.
    2. Встановити, що заступник голови районної ради та керуюча справами несуть відповідальність за забезпечення реалізації визначених повноважень районної ради у відповідних напрямках згідно з розподілом.
    3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної ради від 19 серпня 2010 року № 21К «Про розподіл функціональних     повноважень     керівництва    районної    ради»    та     від
10 листопада 2015 року № 52 «Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної ради».
    4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
                       

 Голова ради                                                                              В.П. Стельмах


 
    Додаток
до розпорядження голови
районної ради       
    від 26 травня  2017 року
№ 14К    

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
КЕРІВНИЦТВА РАЙОННОЇ РАДИ

І. Голова районної ради
1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю районної ради та забезпечує виконання повноважень визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Спрямовує і координує роботу заступника голови районної ради та керуючого справами районної ради.
1.2. Відповідно до Регламенту районної ради скликає сесії районної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення районної ради та протоколи сесій.
1.3.Вносить раді пропозиції щодо утворення та обрання  постійних комісій ради, президії, подає на затвердження ради положення про них.
1.4.Організовує роботу президії, забезпечує підготовку узгоджених пропозицій і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
1.5. Вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.
1.6. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.
1.7. Призначає та звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.
1.8. Є розпорядником бюджетних коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.
1.9. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформацій про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.
1.10.Забезпечує здійснення районною радою повноважень щодо управління спільною власністю територіальних громад району (комунальною власністю), вносить пропозиції з цих питань на розгляд ради та постійних комісій.
1.11.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації районної ради, забезпечує гласність в роботі  районної ради та її органів.
1.12.Інформує обласну раду, керівників сільських, селищних рад про суспільно-політичне, соціально-економічне та екологічне становище в районі.
1.13.Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.
1.14.Подає на розгляд ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.
1.15.Вносить на затвердження районної ради Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.
1.16.Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України районною радою.
1.17.За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.
1.18.Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.
1.19.Затверджує Інструкцію з діловодства в районній раді.
1.20.Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік.
1.21.В межах своїх повноважень та з дотриманням чинного законодавства видає розпорядження.
1.22.Затверджує за поданням керуючого справами районної ради посадові інструкції працівників виконавчого апарату районної ради.
1.23.Здійснює контроль за організацією діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом та режимом секретності в районній раді.
1.24. Бере участь в роботі президії, постійних комісій районної ради, сесій сільських, селищних рад, зборів громадян та трудових колективів.
1.25. Розглядає подання про нагородження Почесною грамотою та Подякою районної ради, Державними нагородами та відзнаками працівників органів місцевого самоврядування.
1.26.Відповідає перед радою за ефективну підготовку та використання кадрового резерву.
1.27. Координує роботу комунальних підприємств, установ та закладів управління яких здійснюється районною радою.
1.28. Забезпечує гласність у роботі районної ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень районної рад, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.
1.29. Вирішує інші питання доручені йому радою. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування.

ІІ. Заступник голови районної ради
2.1. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.
2.2.Організовує роботу з організаційного, правового та іншого забезпечення діяльності ради, її постійних комісій.
2.3.Забезпечує підготовку сесій ради, засідань президії та питань, що вносяться на їх розгляд, своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.
2.4. Візує розпорядження голови районної ради.
2.5.Візує рішення районної ради, або повертає їх виконавцям на доопрацювання, у разі подання їх з порушенням встановленого порядку та строків підготовки і внесення та підписує додатки до них.
2.6.Забезпечує розробку проекту Регламенту та планів роботи районної ради, звітів про їх виконання.
2.7.Вносить на розгляд голови ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних комісій та інших комісій ради, зміни їх складу, забезпечує розробку положень про постійні комісії.
2.8.Координує діяльність постійних комісій районної ради, їх спільних засідань, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови ради.
2.9.Надає депутатам допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради та виборцями під час звітів депутатів.
2.10.Розглядає запити депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них та проектів рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата районної ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.
2.11.Вносить пропозиції голові ради щодо вирішення кадрових питань виконавчого апарату районної ради.
2.12.Забезпечує виконання районною радою, в межах визначених чинним законодавством України, повноважень з питань виборів та референдумів, сприяє виборчим комісіям в організації їх проведення.
2.13.Забезпечує розробку та вносить на розгляд голови ради Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.
2.14.Відповідно до діючого законодавства забезпечує здійснення районною радою повноважень з питань адміністративно-територіального устрою.
2.15.Забезпечує взаємодію районної ради та її органів з відділами, управліннями та структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, підприємствами, установами та організаціями в процесі підготовки і прийняття відповідних рішень районної ради.
2.16. Бере участь в роботі постійних комісій районної ради, сесій сільських, селищних рад, зборів громадян та трудових колективів.
2.17. Веде особистий прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.
2.18. Інформує голову районної ради про діяльність органів місцевого самоврядування, готує пропозиції з цих питань, сприяє у вирішенні питань суспільно-економічного розвитку території, зміцненні матеріально-фінансової бази.
2.19. Здійснює загальне керівництво та забезпечує виконання районною радою повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.
2.20. Координує роботу з організації обліку та ведення єдиного переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району, підготовки спільно з постійними комісіями районної ради проектів рішень з цих питань.
2.21. Узгоджує питання щодо передачі майна в оренду, яке перебуває у спільній власності територіальних громад району.
2.22. Координує роботу щодо здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад району та подає районній раді пропозиції щодо поліпшення його використання.
2.23. Забезпечує розгляд постійними комісіями районної ради пропозицій, рекомендацій, висновків, проектів рішень з питань щодо майна спільної власності територіальних громад району, забезпечує виконання прийнятих рішень районної ради з цих питань.
2.24. Спільно з постійними комісіями районної ради організовує підготовку на розгляд сесії районної ради питань про передачу майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, суб’єктам інших форм власності.
2.25. Забезпечує контроль за виконанням керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної ради, умов контрактів та трудових угод.
2.26. Здійснює попереднє узгодження фінансових планів діяльності підприємств, установ та організацій, що є у спільній власності територіальних громад району і належать до сфери управління районної ради та організовує контроль за їх виконанням.
2.27. Організовує проведення інвентаризації, аудиторських перевірок та інших дій з майном, яке перебуває у спільній власності територіальних громад району  у межах, визначених районною радою.
2.28. Відповідає за підготовку питань щодо управління комунальною власністю для розгляду їх на нарадах, семінарах, інших заходах з метою обміну досвідом роботи органів місцевого самоврядування.
2.29. Координує роботу з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх родинам.
2.30. Представляє районну раду у налагоджені партнерських відносин та  співпраці з Попаснянською районною державною військово-цивільною адміністрацією Луганської області щодо взаємодії в галузі соціально-культурної сфери.
2.31.Очолює конкурсну комісію районної ради.
2.32.Очолює атестаційну комісію районної ради.
2.33.Очолює комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих та організовує її роботу.
2.34. Очолює експертну комісію районної ради для проведення експертизи цінності документів.
2.35.Очолює постійно діючу комісію районної ради з прийому-передачі, списання  основних засобів та матеріальних цінностей.
2.36.Вирішує інші питання, доручені йому радою та головою районної ради.
    
ІІІ. Керуючий справами районної ради
3.1.У своїй роботі підпорядковується голові районної ради та заступнику голови ради.
3.2.Розробляє Положення про виконавчий апарат районної ради, здійснює контроль за його виконанням.
3.3.Організовує роботу виконавчого апарату, виконання покладених на апарат завдань.
3.4.Вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису виконавчого апарату, кошторису витрат на його утримання.
3.5.Розробляє посадові інструкції посадових осіб виконавчого апарату ради та подає їх на затвердження голові районної ради.
3.6.Координує діяльність посадових осіб виконавчого апарату, контролює виконання ними посадових обов’язків та доручень керівництва ради.
3.7.Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, подає пропозиції голові ради щодо їх заохочень, а в разі необхідності, накладання стягнень.
3.8.Приймає участь у підготовці проектів рішень районної ради з організаційних питань діяльності ради та її органів.
3.9.Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної ради та інших документів з питань, віднесених до компетенції виконавчого апарату ради. Візує всі розпорядження голови ради, підписує додатки до них. Відповідає за відповідність їх чинному законодавству, повертає їх в разі необхідності виконавцям на доопрацювання, здійснює контроль за їх виконанням.
3.10.Організовує роботу з розгляду звернень громадян головою ради.
3.11. Веде особистий прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.
3.12.Координує роботу з кадрами, контролює виконання вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших нормативних актів з питань роботи з кадрами.
3.13.Забезпечує реалізацію заходів з підбору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, створення кадрового резерву, його навчання.
3.14.Сприяє організації, проведенню виборів та референдумів у межах, визначених чинним законодавством.
3.15.Організовує надання практичної та методичної допомоги депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень.
3.16.Забезпечує впровадження сучасних технічних засобів в організацію діяльності ради та її виконавчого апарату. Є матеріально-відповідальною особою.
3.17.Забезпечує розробку та подання на затвердження голови ради Інструкції з діловодства в районній раді, здійснює контроль за її дотриманням.
3.18.Затверджує зведену номенклатуру справ, забезпечує діяльність виконавчого апарату по зберіганню та здачі документів в державний архів.
3.19.Має право підпису на офіційних бланках районної ради, а також право першого підпису фінансових документів, довіреностей, договорів тощо.
3.20.Відповідає за підготовку питань для розгляду на нарадах, семінарах керівників сільських, селищних рад, інших заходах з питань навчання відповідальних працівників органів місцевого самоврядування.
3.21.Очолює комісію із соціального страхування районної ради.
3.22.Очолює тендерний комітет районної ради.
3.23.Вирішує інші питання доручені йому головою ради та заступником голови районної ради.


Керуюча справами ради                                      О.Фурманець