У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друге пленарне засідання, друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 грудня 2015 року                                       № 36

 

Про районний бюджет

на 2016 рік

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.        Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на                  2016 рік у сумі  452825655,00 грн. згідно з додатком 1, у тому числі:

- обсяг базової дотації в сумі 16143600,00 грн., субвенцій з державного та обласного бюджетів – 365132100,00 грн.;

- обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі                        451608700,00 грн., спеціального фонду бюджету – 1216955,00 грн.

2.        Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на                   2016 рік у сумі 452825655,00 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 451608700,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 1216955,00 грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів                                  (додаток 3).

3.        Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 50000,00 грн.

4.        Затвердити   обсяги  міжбюджетних  трансфертів   на 2016 рік  у сумі 407981518,00 грн.(додаток 4):

-   базової дотації з державного бюджету в сумі 16143600,00 грн.

-  субвенції з  державного та обласного  бюджетів (окремо за видами) районному бюджету в сумі 365132100,00 грн.;

- іншої дотації, що передається з районного бюджету до бюджетів  сільських та селищних рад у сумі 26151933,00 грн.;

- іншої субвенції обласному бюджету в сумі 150000,00 грн. для обслуговування осіб з обмеженими  фізичними можливостями в обласному центрі професійної  реабілітації  інвалідів  та Кузнецовському міському бюджету в сумі 50000,00 грн. для обслуговування осіб з обмеженими  фізичними можливостями в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

-іншої субвенції сільським та селищним  радам на виконання районної програми «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки в сумі 353885,00 грн.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації  протягом 2016 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на соціальний захист населення .

5.        Установити, що перерахування іншої дотації  місцевим бюджетам здійснюється фінансовим управлінням щодекадно, відповідно до розпису районного бюджету, з врахуванням фактичного виконання його доходної частини.

6.        Установити обсяг резервного фонду районного бюджету                             на 2016 рік у сумі 7500000,00 грн.

Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти кошти  з резервного фонду районного бюджету.

7.        Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік  за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.        Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.  Керівникам бюджетних установ району забезпечити утримання  чисельності  працівників та здійснення  видатків  на заробітну плату, включаючи  видатки  на премії та інші заохочувальні виплати чи винагороди, матеріальну допомогу лише в межах затверджених асигнувань.

9.         Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму
2329395,00 грн. (додаток 5).

10.                Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за економічною класифікацією видатків.

Надати право  фінансовому управлінню райдержадміністрації  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету та до розпису районного бюджету.

11.      Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2016 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв, у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях, відповідно до встановлених асигнувань.

Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

12.      Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13.      Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

14.      Відповідно до підпункту 2 пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику  фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

15.  Дозволити районній  державній адміністрації відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

16. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з  постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків при надходженні чи перерозподілі коштів субвенцій з обласного, державного  бюджетів внести  зміни до  розпису доходів та видатків районного бюджету з послідуючим  затвердженням внесених змін на сесії районної ради.

17. Відповідно до статті 93 та  пункту 20 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України» утримання закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів-дошкільних навчальних закладів І ступеня, сільських, селищних будинків культури та клубів здійснюється з сільських та селищних бюджетів. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету, обсяг якого визначається за формулою:

- Розрахунковий обсяг міжбюджетного трансферту :

V= Voi + Vki

Де

Voi – розрахунковий обсяг видатків на освіту;

Vki – розрахунковий обсяг видатків на культуру.

-                Розрахунковий обсяг видатків на  освіту для  сільських та селищних бюджетів  складається з розрахункового обсягу видатків на дошкільну освіту (Void)  та розрахункового обсягу видатків на шкільний компонент шкіл-дитячих-садків (Vois)

V oid= (Dd х Kdm х Kot )+(Dk х Kdm х Kok )

Де

Dd-  кількість дітей, що відвідують дитячі дошкільні заклади  та кількість дітей дошкільного віку, що відвідують  школи-дитячі садки з  цілоденним перебуванням станом на 01 грудня 2015 року, за даними відділу освіти райдержадміністрації ;

Kdm- норматив бюджетної забезпеченості  на одну дитину дошкільного віку, що відвідують дошкільні заклади ( на 2016 рік встановити в розмірі                      9605 грн);

Kot- коефіцієнт впливу кількості дітей дошкільного віку, що відвідують дитячі дошкільні заклади  та кількість дітей дошкільного віку, що відвідують  школи-дитячі садки ( на 2016 рік встановити в розмірі 1);

Dk-  кількість дітей, що відвідують дитячі дошкільні заклади  та кількість дітей дошкільного віку, що відвідують  школи-дитячі садки з  короткотривалим  перебуванням станом на 01 грудня 2015 року за даними відділу освіти райдержадміністрації;

Kok- коефіцієнт  приведення нормативу  бюджетної забезпеченості в групах з короткотривалим перебуванням ( на 2016 рік  встановити в розмірі 0,25);

Vois = Usi х Кs х Ho

Де

Usi- кількість учнів, які відвідують загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад І ступеня станом на 01 вересня 2015 року ;

Ks- коефіцієнт приведення  кількості  учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані в сільській місцевості в залежності  від наповнюваності  класів і класів-комплектів у таких школах станом на 05 вересня року, що передує плановому ( на 2016 рік встановити  1,751);

Ho- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня                      (на 2016 рік встановити в розмірі 9137 грн.)

 

- Розрахунковий обсяг видатків на  культуру для  сільських та селищних бюджетів

Vki = Pk  х Hk

Де

Pk- штатна чисельність працівників  клубних закладів станом на   01 грудня 2015 року за даними відділу культури і туризму райдержадміністрації;

Hk- норматив бюджетної забезпеченості на одного працівника ( на 2016

рік встановити в розмірі 45425 грн).

18.      При формуванні та виконанні районного бюджету у 2016 році не застосовувати програмно-цільовий метод.

19.      Додатки  1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

20.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

 

 

Голова ради В.П.Стельмах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download this file (Додатки.xls)додаток[ ]147 kB