У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 110

Про Програму розвитку

туризму в Рівненському районі

на 2016-2020 роки

З метою забезпечення сталого розвитку туризму в районі, відповідно до закону України «Про туризм», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року  № 1088-р «Про схвалення стратегії розвитку туризму і курортів»,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 лютого 2016 року № 85, Програму розвитку туризму в Рівненському районі на 2016-2020 роки  (далі - Програма), що додається.

2.  Районній державній адміністрації:

- забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

- при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати щорічні бюджетні асигнування, необхідні для реалізації Програми, в межах реальних фінансових ресурсів;

- про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 01 грудня.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                     Рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                                       від 17 березня 2016 року

від 26 лютого 2016 року № 85                         № 110

 

Програма

розвитку туризму в Рівненському районі на 2016-2020 роки

І. Загальні положення

Туристична галузь вирізняється з-поміж інших галузей економіки своєю багатогранністю та комплексністю. В її успішному становленні та розвитку відіграє роль вдале поєднання матеріальних та нематеріальних ресурсів, що є об’єктом різних сфер людської діяльності. Вміле їх використання для потреб туризму дозволить створити передумови для прогресивних змін як в кожній із суміжних галузей, так і в районі в цілому. Враховуючи той факт, що Рівненський район є одним з найбільш унікальних районів Рівненщини, який володіє багатогранним туристичним потенціалом, багатою культурно-історичною спадщиною, та, що ще важливіше, його доступністю (розташування в межах міжнародних транспортних коридорів та міста обласного підпорядкування Рівне), можна стверджувати, що розвиток туризму є одним із стратегічних завдань соціально-економічного розвитку району.

ІІ. Мета Програми

Програма розроблена з метою забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу Рівненського району, створення на його базі якісних конкурентоздатних туристичних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного іміджу району, а відтак й активізації туристичних потоків його територією.

Основною метою програми є створення такої системи, яка забезпечить зростання туристичних потоків, зменшення безробіття, зацікавить потенційних інвесторів до створення туристичної інфраструктури, сприятиме соціально- економічному розвитку району та покращенню добробуту населення.

ІІІ. Шляхи і способи розвязання Програми

Туризм набуває масового характеру і вже став однією з провідних, прибуткових та найбільш динамічних галузей господарства. Туристична сфера нині об’єднує з півсотні дотичних галузей, зокрема культуру, мистецтво, спорт, освіту, науку, фінанси, зв’язок, народні промисли тощо. Кожен учасник туристичного ринку намагається максимально популяризувати власний туристичний потенціал як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку.

А отже, ця сфера передбачає максимальну консолідацію зусиль великого числа учасників. Туризм сприяє зміцненню авторитету району на вітчизняній арені, формує імідж території, сприяє залученню інвестицій та розвиває інфраструктуру району. Зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій має стати одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку району. Збільшення числа внутрішніх та в’їзних туристів повинно стати ефективним інструментом економічного зростання району. Рівненський район – один із найперспективніших туристичних районів Рівненщини.

Природно-ресурсний потенціал разом із історико-культурною спадщиною створюють хороші передумови для розвитку активного відпочинку. Одним з першочергових завдань в цьому контексті є розвиток велотуризму, що набуває дедалі більшої популярності у світі.

Розвиток сільського туризму цього напряму досі залишається актуальним, оскільки саме він є  передумовою для формування якісного туристичного продукту з потужною національною ознакою та вагомим чинником сталого розвитку території. Залишається потреба в актуалізації послуг сільського туризму, підвищенні рівня та якості обслуговування, а також приведенні їх у відповідність з новими вимогами часу та міжнародних стандартів, зокрема в контексті імплементації угоди з Європейським Союзом. Актуальності набувають питання сертифікації послуг сільського туризму, створення етно-туристичних центрів та кластерів.

Важливою складовою туристичної привабливості регіону є подієвий туризм, оскільки саме фестивалі дозволяють не лише побачити автентику місця, а й відчути її глибинну суть.

IV. Основні завдання Програми

Завдання Програми полягає у наданні консультативної, організаційної, фінансової підтримки перспективних видів туризму, створенні умов для розвитку туристичної інфраструктури, збереженні природного середовища, рекреація та екологічне збереження території, забезпеченні  в сучасних умовах розвитку територіальних громад, підвищенні ефективності використання рекреаційних ресурсів, об’єктів культурної спадщини та поліпшенні інформаційного та рекламного забезпечення.

V. Очікувані результати Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

-         забезпечити ефективне використання наявного природно-рекреаційного, історико-культурного, релігійного, етнографічного потенціалу району;

-         підвищити рівень соціально-економічного розвитку громад Рівненського району за рахунок розвитку туризму;

-         створити якісні туристичні продукти, які гідно презентуватимуть район на обласних та всеукраїнських ринках туристичних послуг;

-         сформувати позитивний туристичний імідж району та підвищити рівень туристичної привабливості;

-         активізувати туристичні потоки територією району.

Розвиток туризму в районі стимулюватиме економічну активність, розвиток малого й середнього бізнесу, сприятиме створенню нових робочих місць в різних секторах економіки. Створення високоякісного туристично-рекреаційного продукту та формування конкурентоспроможної на внутрішньому ринку індустрії туристичних і рекреаційних послуг забезпечить комплексний розвиток території району.

 

VI. Контроль за виконанням Програми

Безпосередню координацію та організацію роботи з виконання програми здійснює відділ культури і туризму райдержадміністрації. Структурні підрозділи районної державної адміністрації та виконавчі комітети сільських та селищних рад, які є відповідальними за виконання передбачених програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію відділу культури і туризму районної державної адміністрації до 20 листопада наступного року звітного періоду впродовж

2016 − 2020 років.

VII. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, сільських та селищних рад, потенційних інвесторів, суб’єктів господарювання та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Орієнтовний загальний обсяг фінансування програми з районного бюджету складатиме  1609,0 тисяч гривень. Одержувачем коштів районного бюджету на реалізацію її заходів є відділ культури і туризму райдержадміністрації.

 

VIII. Паспорт

Програми розвитку туризму у Рівненському районі на 2016 – 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ культури і туризму Рівненської райдержадміністрації.

2.

Підстава для розроблення програми

Закони України “Про місцеві державні адміністрації”, „Про туризм”, Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 “Про стратегію сталого розвитку “Україна-2020”, постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385 “Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року  № 1088-р „Про схвалення стратегії розвитку туризму і курортів”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 січня 2016 року № 22 „Про програму розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки”.

3.

Розробник програми

Відділ культури і туризму Рівненської райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

5.

Відповідальні виконавці програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад.

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад, суб’єкти господарювання

7.

Термін реалізації програми

2016 – 2020 роки

8.

Загальний обсяг фінансування з районного бюджету складатиме всього (тис.грн.):

За роками:

2016

2017

2018

2019

2020

170

333,5

338

349,5

418

 

Всього:

1609,0

 

Заступник  голови ради                                                                     М.Г.Сальчук

 

Додаток до Програми

Заходи Програми

розвитку туризму в Рівненському районі

на 2016-2020 роки

№ з/п

Найменування

заходу

 

Виконавці

Обсяги фінансування за рахунок коштів районного бюджету (тис.грн.)

Джерело фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

Завдання І. Становлення місцевого туристичного продукту

 

1

Розроблення нових  різнопланових туристичних маршрутів та їх впровадження (обстеження, апробація, інформаційний супровід, маркування, встановлення вказівників, знаків, облаштування зон відпочинку тощо).

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2,0

 

2,0

3,0

4,0

5,0

Районний бюджет

2

Створення безпечних умов для туристів, проведення обстеження, очистки та впорядкування пішохідних туристичних шляхів.

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

-

-

-

-

-

Районний бюджет

3

Проведення моніторингу стану, виявлення проблем та перспектив розвитку туристичної галузі району шляхом здійснення обстежень, виїздів, оглядів, маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та опитувань у галузі туризму.

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

-

-

-

-

-

Районний бюджет

4

Проведення семінарів-практикумів на тему: “Краєзнавча пам’яткоохоронна та туристична діяльність, як можливість популяризації та розвитку місцевої територіальної громади”.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

1

1,5

1,5

2

2,5

Районний бюджет,

бюджети сільських, селищних рад

Завдання ІІ. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій

 

1

Проведення щорічного конкурсу світлин на туристичну тематику

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Районний бюджет

2

Виготовлення (оновлення), встановлення вказівників, інформаційних щитів, дорожніх туристичних знаків, визначення та облаштування територій для стоянок туристичного транспорту, кемпінгів, санітарних місць тощо біля основних туристично-екскурсійних, інфраструктурних об’єктів в місцях масового відпочинку населення.

 

Відділ культури і туризму,  відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських та селищних рад,

філія “Рівненський райавтодор” ДП “Рівненський облавтодор”

10,0

10,0

15,0

15,0

20,0

Районний бюджет,

бюджети сільських, селищних рад

3

Здійснення заходів з облаштування, впорядкування об’єктів та територій рекреаційного призначення, сприяння в організації екотуристичних акцій на території Олександрійської, Кустинської, Новоукраїнської, Шпанівської, Тайкурської, Городоцької, Жобринської, Радухівської сільських та Клеванської селищної рад.

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

3,0

3,0

5,0

5,0

6,0

Районний бюджет,

бюджети сільських, селищних рад

4

Відновлення криївки-бункера в с.Сухівці на місці смерті Ніла Хасевича.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчий комітет Радухівської сільської ради, культурно-археологічний центр “Пересопниця” (за згодою)

100,0

250,0

250,0

250,0

300,0

Районний бюджет

5

Сприяння облаштуванню території для стоянок туристичного транспорту, кемпінгів, санітарних місць в межах  пам’ятки природи місцевого значення “Тунель кохання” в селищі Клевань та проведення його паспортизації .

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчий комітет Клеванської селищної ради

10,0

15,0

-

-

-

Районний бюджет, бюджет Клеванської селищної ради

Завдання ІІІ. Розвиток сільського зеленого туризму

1

Активізація розвитку сільського зеленого туризму шляхом проведення семінарів для сільських, селищних голів та осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Районний бюджет

2

Підготувати і видати інформаційно-рекламну продукцію щодо розвитку сільського зеленого туризму в районі.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

Районний бюджет

Завдання IV. Проведення маркетингової кампанії

 

1

Виготовлення друкованої продукції: брошур, календарів, туристичного путівника про туристичний потенціал району, а також сприяння у їх поширенні на Всеукраїнських та обласних виставкових заходах, бізнес-форумах, конференціях, круглих столах, семінарах, інших заходах.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

15,0

20,0

22,0

25,0

30,0

Районний бюджет

2

Виготовлення та розміщення візуальної реклами туристичного потенціалу Рівненського району на території Грушвицької сільської та Клеванської селищної рад вздовж автомобільних доріг.

Відділ культури і туризму, відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, філія “Рівненський райавтодор” ДП “Рівненський облавтодор”

 

15,0

15,0

18,0

20,0

20,0

Районний бюджет, бюджети Грушвицької сільської та Клеванської селищної рад

3

Забезпечення презентації району у спеціалізованих вітчизняних, міжнародних виставках, форумах, ярмарках, конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах, інших заходах із виготовленням і придбанням необхідних засобів виставково-експозиційного обладнання та інвентаря.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

3,0

3,0

4,0

5,0

5,0

Районний бюджет

4

Організація та проведення в районі різнопланових туристичних заходів, підтримка перспективних видів туризму, об’єктів, туристичних маршрутів, продуктів, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту (акції, фестивалі, виставки, ярмарки, круглі столи, заходи з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні тощо).

Відділ культури і туризму, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, КП Міськрайонне радіомовлення “Радіо-Шанс” Рівненської районної ради, міськрайонна газета “Слово і час”, виконавчі комітети сільських та селищних рад

5,0

5,0

8,0

9,0

10,0

Районний бюджет,

бюджети сільських, селищних рад

5

Здійснення ефективної реклами туристичного потенціалу району шляхом рекламних кампаній у місцевих засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Систематичне наповнення та оновлення інформації офіційного Веб-сайту відділу культури і туризму Рівненської райдержадміністрації в розділі “Туризм”.

Відділ культури і туризму, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, КП Міськрайонне радіомовлення “Радіо-Шанс” Рівненської районної ради, міськрайонна газета «Слово і Час», виконавчі комітети сільських та селищних рад

1,5

2,0

2,0

3,0

5,0

Районний бюджет,

бюджети сільських, селищних рад

6

Сприяння поширенню інформації про туристичний потенціал Рівненського району за допомогою сучасних систем та засобів туристичного інформування та туристичної навігації (QR-коди, телефонні додатки, сенсорні термінали, електронні карти тощо).

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Районний бюджет

 

Заступник  голови ради                                                                                                                                        М.Г.Сальчук