У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п’ята  сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                                № 155

Про Програму розвитку

освіти  Рівненського району

на 2016 – 2018 роки

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року  №344/2013, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити Програму розвитку освіти Рівненського району на 2016 – 2018 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 березня 2016 року № 125 (додається).

2.  Відділу освіти районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищних рад, навчальним закладам району забезпечити виконання заходів Програми.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  гуманітарних  питань, у справах сім’ї та молоді,  культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                         В.П.Стельмах


СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                 Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                                  районної ради

від 24 березня 2016 року № 125                                   від 16 червня 2016 року   № 155


Програма

розвитку освіти Рівненського району на 2016 – 2018 роки

Загальні положення

В районі, як і в цілому у державі, ще не досягнуто європейського рівня якості та доступності освіти.

Вітчизняна освіта не повною мірою спрямована на утвердження національної ідеї та  патріотизму, і поки що не в повному обсязі відповідає вимогам формування громадянського суспільства, демократизації, відкритості та прозорості.

Обмежене фінансування освіти і науки з державного та місцевих бюджетів призвело до погіршення стану матеріально-технічної бази навчальних закладів та їх соціальної інфраструктури, що гальмує впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання.

Навчально-виховний процес недостатньо спрямовується на всебічний розвиток особистості, задоволення її потреб, виховання свідомого громадянина, патріота, забезпечення запитів суспільства та ринку праці у конкурентоспроможних, компетентних та відповідальних фахівцях.

Знизився престиж педагогічної та наукової праці, відбувається відплив перспективної творчої молоді в інші галузі економіки та за межі України, має місце процес старіння педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Існуюча модель управління освітою не повністю відповідає сучасним вимогам демократичності, які передбачають розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій управління між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Недостатньо проводиться постійний моніторинг якості освіти на всіх рівнях за участю учнів, батьків, представників громадських організацій.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення доступності і досягнення європейського рівня якості освіти;

визначення духовних орієнтирів в освіті;

розвиток демократизму;

підвищення соціального статусу педагогів;

підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення розвитку галузі.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. У 2016 –2018 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах асигнувань, передбачених на відповідні роки.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми покращить умови для здобуття освіти, зокрема забезпечить:

створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;

підвищення якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

залучення громадян району до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;

підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників.

Заступник голови ради                                                                   М.Г.Сальчук

 

Заходи з виконання Програми

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

у тому числі за роками тис. грн.:

Очікуваний результат

 

2016

 

2017

 

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів.

1) розширення мережі дошкільних навчальних закладів;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

Місцеві бюджети

12503,5

3503,5

4000,0

 

 

5000,0

Створення умов для доступу до дошкільної освіти, забезпечення необхідної кількості закладів різних типів для здобуття дітьми дошкільної освіти

2) розширення мережі груп спеціального призначення у дошкільних навчальних закладах загального розвитку (інклюзивних, логопедичних, з вивчення англійської мови);

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, дошкільні навчальні заклади

Місцеві бюджети

180,0

50,0

60,0

70,0

3) комп’ютеризація закладів,

їх забезпечення безлімітним високошвидкісним доступом  до Інтернет-ресурсів, запровадження електронної реєстрації дітей, створення та оновлення сайтів.

 

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

Місцеві бюджети

450,0

100,0

150,0

200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Створення  умов  для  забезпечення   якісної дошкільної освіти.

1) удосконалення  матеріально-технічної бази  дошкільних навчальних закладів;

впровадження енергозберігаючих технологій;

модернізація засобів пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони праці закладів;

забезпечення навчально-методичного супроводу дошкільної освіти.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації,  виконавчі комітети сільських та селищних рад, дошкільні навчальні заклади

Місцеві бюджети

 

7500,0

2000,0

2500,0

3000,0

Покращення умов для перебування дітей у закладах та підвищення якості  освіти

3. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дошкільної освіти.

1) проведення   районного конкурсу «Кращий дошкільний навчальний заклад», нагородження закладів, які стали переможцями;

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, дошкільні навчальні заклади

Місцеві бюджети

24,0

 

7,0

8,0

9,0

 

Виявлення кращих дошкільних навчальних закладів

2) проведення   районних конкурсів майстерності працівників дошкільних навчальних закладів та інших заходів, спрямованих на підвищення престижності професії та методичного рівня працівників дошкільних навчальних закладів.

 

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, дошкільні навчальні заклади

Місцеві бюджети

39,0

 

12,0

13,0

14,0

 

Підвищення соціального статусу працівників дошкільної освіти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Підготовка, підвищення рівня професійної компетентності педагога з використанням

інформаційно-комунікаційних технологій.

1) забезпечення проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) з метою  впровадження інформаційно-комп’ютерних  технологій у навчально-виховний процес дошкільних закладів;

забезпечення дидактичними програмними засобами.

 

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві бюджети

42,0

 

13,0

14,0

15,0

 

Розширення форм і методів навчання з використа- нням інформаційно-комунікацій-них технологій

ІІ. ЗАГАЛЬНА  СЕРЕДНЯ  ОСВІТА

1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

1) оптимізація (модернізація) мережі загальноосвітніх навчальних закладів району з урахуванням перспективного плану формування об’єднаних територіальних громад, демографічних і економічних реалій та необхідності підвищення якості освіти, створення умов для однозмінного навчання.

 

 

 

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві бюджети

12000,0

3500,0

4000,0

4500,0

Створення оптимальної мережі навчальних закладів

району для надання

якісних

освітніх

послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.Формування єдиного освітнього простору, покращення доступу до інформаційних освітніх ресурсів.

1)                 забезпечення навчальних закладів безлімітним високошвидкісним доступом до обласних, українських та всесвітніх Інтернет-ресурсів з використанням 3G технологій;

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві бюджети

240,0

70,0

80,0

90,0

Покращення доступу до мережі

Інтернет

2) створення, реконструкція, інформаційне забезпечення та оновлення веб-сайту відділу освіти райдержадміністрації,

освітніх блогів; проведення районних конкурсів «Кращий веб-сайт закладу освіти», «Кращий освітній блог» та нагородження переможців.

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, загальноосвітні навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

42,0

12,0

14,0

16,0

Формування єдиного інформаційно-комунікацій-ного освітнього простору

3. Підготовка, підвищення рівня професійної компетентності вчителя з використання

інформаційно-комунікаційних технологій.

 

 

1

1)                    забезпечення проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) з метою  впровадження інформаційно-комп’ютерних  технологій у навчальний процес;

 

 

 

 

2016 - 2018

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, загальноосвітні навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

47,0

12,0

15,0

20,0

Розширення форм і методів навчання з використа-нням інформаційно-комунікацій-них технологій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2) забезпечення дидактичними програмними засобами, електронними підручниками для викладання  навчальних предметів з використанням новітніх інформаційно-комп’ютерних  технологій навчання, придбання ліцензійного програмного забезпечення.

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

600,0

200,0

200,0

200,0

Покращення матеріально-технічної бази навчальних комп’ютер-них комплексів

4. Модернізація матеріально-технічної бази  навчальних закладів з інформаційно-комунікаційних технологій.

1) оновлення обладнання та модернізація навчальних комп’ютерних комплексів, існуючих локальних мереж відповідно до встановлених вимог у навчальних закладах району.

2016 - 2018

роки

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

 

Місцеві бюджети

1800,0

600,0

600,0

600,0

5.Удоскона-лення матеріально-технічної  бази навчальних закладів.

1

1) забезпечення навчально-методичними  посібниками, художньою літературою загальноосвітніх навчальних закладів району;

2016 - 2018

роки

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

60,0

15,0

20,0

25,0

Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, підвищення якості викладання навчальних дисциплін

10

 

2

3

4

5

6

7

8

9

2) забезпечення навчальних кабінетів технічними засобами навчання, приладами, необхідними препаратами та матеріалами для виконання навчальних планів і програм;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

 

 

Місцеві бюджети

597,0

199,0

199,0

199,0

3) проведення капітальних та поточних ремонтів, реконструкція та оснащення приміщень.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

 

 

Місцеві бюджети

18000,0

5000,0

6000,0

7000,0

6. Забезпечення підтримки обдарованої молоді,  створення умов для її розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1) забезпечення  проведення    І-ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад,

І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, конкурсів (мовно-літературних, природоохоронних, мистецьких, туристичних та інших);

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

390,0

130,0

130,0

130,0

Забезпечення умов для реалізації можливостей особистості, пошуку обдарованої молоді

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

2) організація   участі учнів у  всеукраїнських та обласних  етапах Всеукраїнських предметних олімпіадах,   конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, різних   конкурсах, турнірах,  оглядах-конкурсах різних видів мистецтва;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, загальноосвітні навчальні заклади

 

Місцевий бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

3) популяризація здобутків учнівської молоді через  засоби масової інформації, оформлення  збірок творчих робіт учнів;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, загальноосвітні навчальні заклади

Місцевий бюджет

18,0

6,0

6,0

6,0

4) проведення свята вшанування обдарованої молоді та виплата премій   голови районної державної адміністрації та голови районної ради переможцям конкурсів, олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів,  змагань та  педагогам, які їх підготували.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

 

Місцеві бюджети

270,0

90,0

90,0

90,0

IІІ. КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА

1.Забезпечення функціонування мережі психолого-медико-педагогічних консультацій.

1

1) забезпечення функціонування та створення належних умов для психолого-медико-педагогічних консультацій;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

Місцеві бюджети

1184,0

156,0

380,0

648,0

Забезпечення системної  психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими

10

освітніми потребами

2

3

4

5

6

7

8

9

2) розширення складу психолого-медико-педагогічної консультації району.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

Місцеві бюджети

365,0

160,0

125,0

80,0

2.Покращення умов для навчання дітей з особливими потребами.

1) розширення мережі інклюзивних груп та класів, груп компенсуючого типу та спеціальних класів у дошкільних та загальноосвітніх  навчальних закладах району;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні та дошкільні  навчальні заклади

 

Місцеві бюджети

425,0

180,0

110,0

135,0

Надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

2) створення мережі логопедичних пунктів при загальноосвітніх

навчальних закладах району.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві бюджети

474,0

130,0

156,0

188,0

ІV. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Створення умов для забезпечення якісної позашкільної освіти.

 

 

 

1

1) функціонування оптимальної мережі та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

 

2016 - 2018

роки

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, позашкільні навчальні заклади

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

18700,0

5300,0

6200,0

7200,0

Створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти

 

 

 

10

2

3

4

5

6

7

8

9

2) розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів на базі закладів освіти.

2016 - 2018

роки

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, позашкільні навчальні заклади

Місцеві бюджети

1685,0

558,0

529,0

598,0

2. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти.

1) проведення районного конкурсу «Кращий позашкільний навчальний заклад»;

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації

Місцевий бюджет

 

7,5

2,0

2,5

3,0

Підняття престижу суспільної позашкільної освіти.

Підвищення соціального статусу працівників позашкільної освіти

2) участь в обласних конкурсах майстерності працівників позашкільних навчальних закладів («Джерело творчості») та інших заходах, спрямованих на підвищення фахового та методичного рівня працівників;

 

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, позашкільні навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

4,5

1,0

1,5

2,0

3) узагальнення та друк матеріалів з досвіду роботи працівників позашкільних закладів;

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, позашкільні навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

 

6,0

2,0

2,0

2,0

4) забезпечення навчально-методичними посібниками, передплатними фазовими виданнями .

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, позашкільні навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

 

90,0

30,0

30,0

30,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Розвиток здібностей дітей шляхом охоплення позашкільною освітою.

1) проведення районних та участь в обласних, всеукраїнських масових заходах з дітьми за напрямами позашкільної освіти.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, позашкільні навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

200,0

64,0

66,0

70,0

Залучення дітей до участі у масових заходах

4. Розвиток учнівського самоврядува-ння.

1) сприяння розвитку учнівського самоврядування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району шляхом підтримки діяльності Рівненської районної дитячої спілки «Екіпаж».

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, Рівненський районний Центр дитячої та юнацької творчості

Місцевий бюджет

 

21,0

7,0

7,0

7,0

Виховання лідерів серед учнівської молоді

V. РОБОТА  З КАДРАМИ  ТА МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Професійний розвиток педагогічних працівників у міжкурсовий період.

1) запровадження інноваційних форм науково-методичної взаємодії через організацію роботи школи  молодого керівника, вчителя, творчі групи, майстер-класи,семінари-практикуми, тематичні вебінари, «методичні мости», Інтернет-клуб директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, навчальні заклади

Місцеві бюджети

30,0

8,0

10,0

12,0

Покращення професійного розвитку педагогів

2. Популяриза-ція роботи педагогічних працівників.

 

 

 

1

1) популяризація досвіду роботи шляхом проведення конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», конкурсу-ярмарку педагогічної творчості,  тощо.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, навчальні заклади

Місцеві бюджети

180,0

50,0

60,0

70,0

Підвищення мотивації педагогічних працівників до покращення якості роботи

10

2

3

4

5

6

7

8

9

2) стимулювання шляхом виплати премій голови районної державної адміністрації та голови районної ради кращим педагогічним

працівникам району, переможцям конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів.

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

 

180,0

50,0

60,0

70,0

3. Забезпечення належного рівня проведення педагогічного процесу.

1) забезпечення науково-методичного, психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу районним методичним кабінетом, психологічною службою, психолого-медико-педагогічною консультацією;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, навчальні заклади

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

37,0

10,0

12,0

15,0

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу

2) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти,  очно-дистанційного навчання з метою оптимізації системи підвищення кваліфікації.

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, навчальні заклади

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

405,0

130,0

135,0

140,0

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VI.  ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

1. Покращення спортивної бази

загальноосвітніх

навчальних закладів.

1) забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем та обладнанням;

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

750,0

200,0

250,0

300,0

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді

2) ремонт та обладнання спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів;

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві бюджети

570,0

180,0

190,0

200,0

2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

1

1) участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»), проведення районного етапу та участь у обласному етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт», участь в обласному зборі-випробовуванні «Юний рятувальник»;

 

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

22,5

7,5

7,5

7,5

Забезпечення фізичного розвитку дітей та молоді засобами фізичної культури та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

3

4

5

6

7

8

9

2) проведення районної та участь в обласній Спартакіаді серед педагогічних працівників (один раз в два роки), участь у обласних змаганнях зі спортивного туризму серед педагогічних працівників та працівників відділів освіти (щорічно);

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

15,0

5,0

5,0

5,0

3) проведення районної Спартакіади школярів та участь в Спартакіаді школярів Рівненщини;

2016 - 2018

роки

 

 

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

 

135,0

40,0

45,0

50,0

4) проведення гурткової роботи з фізичної культури;

2016 - 2018

роки

 

 

Відділ освіти,  навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

1230,0

340,0

400,0

490,0

3.Стимулюва-ння покращення організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

1) проведення конкурсу-огляду на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед навчальних закладів;

2016 - 2018

роки

 

 

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

9,0

2,5

3,0

3,5

Підвищення мотивації до організації фізкультур-но-спортив-ної роботи

2) участь в обласному конкурсі на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок з елементами футболу.

2016 - 2018

роки

 

 

 

Відділ освіти райдержадмініст-рації, навчальні заклади

Місцевий бюджет

 

9,0

2,5

3,0

3,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VII. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Профілактика дитячого травматизму.

1) проведення районного огляду-конкурсу стану охорони праці в загальноосвітніх навчальних закладах;

 

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, навчальні заклади

Місцеві бюджети

9,0

2,5

3,0

3,5

Покращення умов безпеки життєдіяль-ності для учасників навчально-виховного процесу

2) проведення конкурсів-оглядів, змагань серед загонів юних інспекторів руху, дружин юних пожежних, рятувальників, конкурсів творів, малюнків, інших творчих конкурсів серед дітей та забезпечення їх участі у відповідних обласних та Всеукраїнських етапах.

 

2016 - 2018

роки

Відділ освіти райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, навчальні заклади

Місцеві бюджети

60,0

15,0

20,0

25,0

Покращення умов безпеки життєдіяль-ності для учасників навчально-виховного процесу

 

Разом за Програмою

 

 

Місцеві бюджети

 

81756,5

 

23202,5

 

26961,5

 

31592

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                               М.Г.Сальчук