У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

 (одинадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 квітня 2017 року                     № 353

Про Програму сприяння

розвитку громадянського суспільства

у Рівненському районі на 2017-2021 роки

 

Відповідно до Конституції України, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити  Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненському районі на 2017-2021 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 січня 2017 року                    № 20 (додається).

2. Районній державній адміністрації:

     забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

– фінансовому управлінню районної державної адміністрації  забезпечити фінансування Програми на відповідні роки;

– про хід виконання Програми інформувати районну раду за підсумками року щорічно до 30 грудня.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                          В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 25 січня 2017 року № 20

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

від 06 квітня 2017 року            № 353

 

 

 

 

Програма

сприяння розвитку громадянського суспільства

у Рівненському районі на 2017-2021 роки

 

Загальні положення

 

Затвердження Програми зумовлено необхідністю створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування, в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого значення, розробленні і реалізації ефективної державної політики у різних сферах, утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, розв’язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.

Революція Гідності відкрила новий етап в історії розвитку громадянського суспільства, продемонструвала вплив громадськості на суспільно-політичні перетворення, стала поштовхом для оновлення та переформатування влади.

У зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом з іншої сторони, постали нові виклики у відносинах держави та громадськості, зумовлені необхідністю запровадження європейських правил та підходів до таких відносин на основі принципів, закріплених у цій Угоді. Крім того, надзвичайно важливим є розвиток співпраці між організаціями громадянського суспільства України та держав – членів Європейського Союзу.

Спостерігаються зміни основних тенденцій розвитку громадянського суспільства, зростає його роль у різноманітних сферах – від просування реформ на державному і місцевому рівнях та розвитку електронного урядування до надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади, надання допомоги внутрішньопереміщеним особам.

Як показує досвід демократичних держав, розвиток громадянського суспільства за системної державної підтримки дає змогу залучати додаткові людські, організаційні, фінансові та технічні ресурси для надання соціальних та суспільно значущих послуг, сприяння процесу децентралізації державного управління і підвищенню його якості, а також скоротити державні видатки і запобігти корупційним ризикам.

 

Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

Взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю залишається малоефективною через недостатню прозорість діяльності цих органів та забюрократизовані процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної довіри.

Недосконалість чинного законодавства створює штучні бар’єри для реалізації громадських ініціатив, утворення та діяльності окремих видів організацій громадянського суспільства, розгляду та врахування громадських пропозицій органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

Недостатнім є врахування кращого міжнародного досвіду у сфері розвитку громадянського суспільства.

Такий стан справ призвів до того, що:

відсутній ефективний громадський контроль за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

недостатньою є практика залучення громадськості до формування та реалізації державної політики і вирішення питань місцевого значення;

більшість організацій громадянського суспільства не має доступу до державної фінансової підтримки через її обмежений обсяг, незастосування прозорих конкурсних процедур та надання необґрунтованих переваг окремим видам організацій громадянського суспільства;

реалізацію програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка держави, ускладнюють надмірно короткі строки, протягом яких вона надається, та необґрунтовані обмеження на види витрат, які можуть бути профінансовані за рахунок бюджетних коштів;

потенціал організацій громадянського суспільства не повною мірою використовується органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування для надання соціальних та інших суспільно значущих послуг. Спостерігається тенденція надання переваги у цій сфері державним і комунальним підприємствам та установам, що не сприяє підвищенню якості послуг та призводить до надмірного зростання бюджетних видатків;

відсутня єдина державна інформаційно-просвітницька політика у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства;

потребує підвищення і рівень громадянської культури та освіти населення району. Практика свідчить, що значна кількість жителів району неповною мірою знає власні права, не володіє інформацією про наявні можливості участі в управлінні державними і місцевими справами. Загалом недостатньою є також правова обізнаність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування стосовно забезпечення прозорості й відкритості в управлінській діяльності, налагодження взаємодії з об’єднаннями громадян тощо;

недостатнім є рівень вивчення громадської думки стосовно найактуальніших питань життєдіяльності країни, області та району. Практично не застосовується можливість надання замовлень незалежним службам і агентствам на проведення ґрунтовних соціологічних досліджень;

потребує вирішення питання забезпечення належних умов для ефективної роботи консультативно-дорадчих органів, утворених при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства для вирішення завдань регіональної політики; створення умов для участі громадян у розробленні проектів; проведення соціологічних досліджень громадської думки; забезпечення підтримки діяльності консультативно-дорадчих органів для спільного вирішення завдань суспільного розвитку району та регіональної політики.

 

Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

реалізація Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016, указів Президента України, актів Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації щодо впровадження державної  та регіональної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в області та районі;

налагодження ефективної та конструктивної системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для спільного вирішення завдань державної та регіональної політики;

забезпечення фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками;

запровадження практики закупівлі соціальних та інших суспільно значущих послуг через соціальне замовлення та забезпечення рівного доступу організацій громадянського суспільства та бюджетних установ до надання соціальних та інших суспільно значущих послуг за рахунок бюджетних коштів, запровадження обов’язкового залучення організацій громадянського суспільства до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах;

забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування доступу громадськості до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності організацій громадянського суспільства;

організація проведення постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з визначеним на конкурсній основі виконавців таких досліджень;

забезпечення надання методичної, консультативної та організаційної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства;

проведення просвітницьких заходів та соціальної реклами з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення заходів, реалізація яких передбачається цією Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету у межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування упродовж періоду реалізації заходів Програми становить 218 тис. грн.

 

Очікуваний результат упровадження Програми

 

Реалізація Програми дасть змогу підвищити роль громадськості у формуванні та реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, залучити інститути громадянського суспільства до формування та реалізації державної та регіональної політики, а також:

поліпшити якість надання соціальних послуг населенню, залучити для цього додаткові ресурси;

підвищити рівень громадянської культури і правової освіти населення району;

підвищити професійний рівень державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства;

забезпечити оптимізацію бюджетних витрат на суспільно корисні послуги завдяки залученню додаткових ресурсів;

збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для реалізації самостійних проектів інститутів громадянського суспільства та спільних з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку району.


Заходи щодо реалізації Програми

 

Заходи

Термін виконання, роки

Відповідальні виконавці

Потреба у фінансуванні на 2017-2021 роки,

тис. грн.

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Розробити, затвердити та запровадити Положення про проведення консультацій з громадськістю

2017

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

2.

Забезпечити проведення публічних консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, обговорення проектів районних програм з соціально-економічного і культурного розвитку, відповідних галузевих програм, проектів регуляторних актів, інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку („Дні відкритих дверей”, громадські обговорення, засідання за „круглим столом”, організація роботи консультативно-дорадчих органів при райдержадміністрації, спілкування у соціальних мережах тощо). Проведення спільних навчально-методичних семінарів для представників інститутів громадянського суспільства та працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо організації та проведення консультацій з громадськістю

 

2017-2021

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в районі, виконавчі комітети сільських та селищних рад, інститути громадянського суспільства (за згодою)

5

10

10

10

10

3.

Організація проведення публічних громадських обговорень у формі електронних консультацій з громадськістю, Інтернет-конференцій з тематики розвитку громадянського суспільства тощо

2017-2021

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

2

3

4

5

6

4

Організація проведення в рамках соціального замовлення незалежних соціологічних досліджень щодо оцінки соціально-економічної ситуації та суспільних відносин в районі, формування рейтингу проблем району, які потребують першочергового розв’язання, з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень. Створення на офіційній Веб-сторінці райдержадміністрації електронних архівів відповідних досліджень

2017-2021

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

5

8

10

10

10

5

Підтримка проектів і програм громадських та благодійних організацій, творчих спілок району, області спрямованих на вирішення пріоритетних питань регіональної політики, за напрямами, що відповідають основним принципам Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року,                 схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374, відповідно до Порядку проведення конкурсу 3 визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049

2017-2021

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації (за згодою), інститути громадянського суспільства (за згодою)

10

15

15

20

25

6

Учать у Форумі інститутів громадянського суспільства області

2017-2021

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

7

Сприяння матеріально-технічному забезпеченню діяльності громадської ради при Рівненській районній державній адміністрації

2017-2021

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації (за згодою)

5

5

5

5

5

Всього

27

41

44

50

56

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                      М.Г.Сальчук