У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дванадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року                                        407                                                                                                               

Про районну програму

енергоефективності

на 2017 рік

 

         Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі листа районної державної адміністрації від 10 квітня 2017 року № вих-1463/06/01-56/17, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

          1. Затвердити районну програму енергоефективності на 2017 рік, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2017 року № 141 (далі – Програма), що додається. 

          2. Головним розпорядником коштів Програми визначити Рівненську районну державну адміністрацію.

          3. Відповідальним виконавцем Програми призначити управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності районної державної адміністрації.

4. Районній державній адміністрації до 20 лютого 2018 року інформувати районну раду про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Рівненської райдержадміністрації

від 03 квітня 2017 року № 141

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

від 27 червня 2017 року                                        407

 

 

Районна програма енергоефективності на 2017 рік

 

Районна програма енергоефективності на 2017 рік (далі – Програма) спрямована на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів бюджетними установами та закладами району, що утримуються з місцевих бюджетів.

 

Мета Програми

         Метою Програми є:

-     забезпечення 100-відсоткового обліку споживання енергоносіїв та води бюджетними установами і закладами, що утримуються з місцевих бюджетів;

-     зменшення споживання ПЕР бюджетними установами і закладами району, що утримуються з місцевих бюджетів;

-         стимулювання впровадження енергозбереження;

-         заміщення споживання природного газу;

-         скорочення витрат на утримання соціальної інфраструктури району;

-       популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження.

 

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного (залежно від результатів обласного конкурсу проектів з енергоефективності), районного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів на реалізацію Програми визначається під час затвердження та внесення змін до районного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2017 рік становить 750 тис. гривень за рахунок районного бюджету.

Фінансування проектів здійснюється відповідно до угод, укладених департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації з райдержадміністрацією та переможцями конкурсу. 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

 

Додаток 1 до Програми

 

 

Звіт про виконання районної програми енергоефективності на 2017 рік

за січень – ____________ 2017 року

 

з/п

Найменування енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ)

Місце

впровадження ЕЗЗ

Вартість розроблення і впровадження ЕЗЗ та джерела фінансування

Економія паливно-енергетичних ресурсів

 

Разом зеконом-лено тис. т у.п.

Вартість зеконом-лених ПЕР,

тис. грн

у тому числі

 

Природний газ,

млн м3.

Нафтопродукти,

тис. т

Вугілля,

тис.т

Електроенергія,

млн кВт·год

Теплоенергія,

тис. Гкал

Інші види палива,

тис.т у.п.

 

тис. грн

код джерела фінансу-вання

 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                                            М.Г.Сальчук

            Додаток 2 до Програми

 

ПОЯСНЕННЯ

до порядку складання звіту про виконання програми енергозбереження

 

         Звіт про результати виконання завдань програми енергозбереження складається щомісячно та за підсумками року з наростаючим підсумком.

         Звіт подається райдержадміністрації до 5 числа кожного місяця.

         У графі Б наводяться назви всіх проведених енергозберігаючих заходів (далі – ЕЗЗ), в результаті впровадження яких були зекономлені паливно-енергетичні ресурси (далі – ПЕР).

         У графі В наводиться назви об’єктів, на яких впроваджені ЕЗЗ і місце їх розташування (населений пункт).

         У графі 1 необхідно вказати суму всіх фактичних витрат, пов’язаних із впровадженням ЕЗЗ за звітний період, до якої включають: витрати на розробку проекту, придбання необхідних матеріалів, впровадження заходів, супровід, будівництво необхідних приміщень або виготовлення супутніх механізмів тощо.

         Якщо протягом звітного періоду впровадження ЕЗЗ фінансувалося з різних джерел, то суми фінансування переліковуються в такому порядку:

 - сума фінансування з державного бюджету;

 - сума фінансування з місцевого бюджету;

 - сума фінансування за кошти підприємств;

 - сума фінансування через інші джерела (інвестиції, кредити тощо);

 - сума вартості впровадження ЕЗЗ за всіма джерелами фінансування разом.

         Дані, що вносяться до графи 2, інформаційно пов’язані з даними графи 1 звіту і вказують саме джерела фінансування ЕЗЗ, тобто, від яких фінансових органів надійшли кошти на впровадження заходів, що внесені до графи 1 звіту. Для забезпечення можливості машинної обробки інформації, різні джерела фінансування мають свої індекси, які записуються навпроти відповідних сум фінансування графи 1 звіту:

         - державний бюджет – «1»;

         - місцевий бюджет – «2»;

         - кошти підприємств – «3»;

         - інші джерела – «4»;

         - разом за всіма джерелами фінансування – «5»;

         У графі 3 показується загальний обсяг усіх видів ПЕР (які вказані у графах 5-10) в умовному обчисленні, що були зекономлені в результаті впровадження внесених до графи Б звіту ЕЗЗ і які перераховуються в умовне паливо за їх фактичними тепловими еквівалентами, розрахованими як відношення нижчої теплоти згоряння робочого стану палива до теплоти згоряння умовного палива, яка дорівнює 7000 ккал/кг:

 

         QPH

К= ----------, де QPH – нижча теплота згоряння робочого стану палива, ккал/кг.

         7000

 

         До графи 3 вноситься сума даних граф 5 – 10, переведених в умовне паливо.

         У графі 4 показують загальну вартість зекономлених ПЕР (що вказані у графах 5-10), яка визначається за формулою:

 

ВЕ = (Е5 x С5) + (Е6 x С6) + (Е7 x С7) + (Е8 x С8) + (Е9 x С9) + (Е10 x С10), де:

 

ВЕ – вартість зекономлених ПЕР;

Е5-10 – економія ПЕР по кожній графі 5-10;

С5-10 – фактична закупівельна вартість одиниці ПЕР по кожній графі 5-10;

         Після розрахунків результат вноситься до графи 4.

         У рядку "ВСЬОГО", записується сума показників граф 1, 3 – 10.

         Дані граф 1, 3, 4 наводяться з двома десятковими знаками після коми, граф 5-10 – із точністю до третього знаку після коми.

         До графи Б вносяться енергозберігаючі заходи, що стосуються, у тому числі, впровадження наступних енергетичних установок:

         – вітроенергетичних;

         – сонячних;

         – геотермальних;

         – гідроенергетичних;

         – інших видів енергетичних установок, які працюють за рахунок використання нетрадиційних джерел енергії (біогазу, відходів лісозаготівлі і деревообробки, утилізованих горючих продуктів сміттєзвалищ тощо).

 

 

Заступник голови ради                                                                       М.Г.Сальчук