У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дванадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року             410

 

 

Про районну Програму запобігання

виникненню лісових і торф’яних пожеж та

забезпечення їх ефективного

гасіння на 2017-2021 роки

 

        Відповідно до листа районної державної адміністрації від 01 червня 2017 року № вих - 2141/06/01-56/17, Кодексу цивільного захисту України та з метою запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж на території Рівненського району, належної організації їх гасіння, запровадження дієвого контролю за станом реалізації заходів з вирішення зазначених питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

          1. Затвердити районну Програму запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017-2021 роки (далі-Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 березня 2017 року № 101 ( додається).

         2. Районній державній адміністрації:

         -  забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

         - передбачити кошти в межах реальних фінансових ресурсів районного бюджету на реалізацію заходів Програми;

         - щорічно до 20 грудня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

         3. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                       В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від «14» березня 2017 року № 101

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 27 червня 2017 року             410

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж

та забезпечення їх ефективного гасіння

на 2017 - 2021 роки

 

I. Обгрунтування необхідності прийняття Програми

 

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.

Програму розроблено на виконання Кодексу цивільного захисту України і спрямовано на реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій Рівненського району від наслідків надзвичайних ситуацій;  вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів; розвиток підрозділів і формувань цивільного захисту Рівненського району; створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

У відповідності із Кодексом цивільного захисту України та з метою запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж, забезпечення їх ефективного гасіння та недопущення їх розвитку до рівня надзвичайної ситуації виникає потреба вжиття першочергових заходів, а саме: приведення до рівня сучасних вимог матеріально-технічного оснащення органів управління та сил цивільного захисту, заміна і модернізація техніки та спорядження, що перебувають на озброєнні підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від лісових і торф’яних пожеж зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами. Ризики надзвичайних ситуацій природного характеру невпинно зростають, у тому числі від лісових і торф’яних пожеж. Сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів цих пожеж з кожним роком зростають.

Програма спрямована на розвиток і підтримку Рівненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області та її ефективних сил для зменшення ризику виникнення лісових і торф’яних пожеж та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, підтримку аварійно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для її розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли підвищенню готовності аварійно-рятувальної служби.

 

II. Мета Програми

 

 

Метою Програми є забезпечення запобігання та ліквідації лісових і торф’яних пожеж, окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища та населених пунктів від лісових і торф’яних пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, а також визначення шляхів удосконалення системи забезпечення природної безпеки в Рівненському районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, зменшення кількості загиблих під час виникнення та ліквідації лісових і торф’яних пожеж, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

 

III. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від лісових і торф’яних пожеж є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від пожеж шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо їх попередження та ліквідації на ранніх стадіях.

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення матеріальної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки.

Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету, сільських, селищних бюджетів, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела.

Обсяг фінансування з районного бюджету визначається райдержадміністрацією.

Досягнення  вищезазначеної  мети можливе при здійсненні упродовж 2017 - 2021 років комплексу заходів, спрямованих на:

забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організацій району незалежно від форми власності при виникненні та гасінні лісових і торф’яних пожеж;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки лісів та торфовищ;

створення ефективних сил цивільного захисту Рівненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області;

розроблення організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в лісових масивах і на торфовищах;

ефективне розв’язання завдань із забезпечення протипожежного захисту лісів і торфовищ та оперативного реагування на обстановку в районі;

посилення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки в лісових масивах і торфовищах, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, населення з питань ліквідації лісових і торф’яних пожеж та стану екологічної обстановки;

здійснення комплексу інженерно-технічних заходів щодо відновлення меліоративних систем, розташованих біля лісових масивів і торфополів, будівництва наглядових веж, пожежних водоймищ, під’їзних доріг і пірсів для забору води, придбання та ремонт пожежної техніки, створення необхідних запасів пально-мастильних матеріалів тощо;

вжиття заходів щодо забезпечення місцевої та відомчої пожежної охорони, у тому числі лісових пожежних станцій, необхідною технікою, засобами пожежогасіння та зв’язку.

                                                                                  

 

IV. Заходи Програми

 

У рамках виконання Програми передбачається вирішити та здійснити наступні заходи:

подальший розвиток районних сил цивільного захисту та забезпечення їх  сучасним матеріально-технічним оснащення та обладнанням;

запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж, а також створення передумов для їх ліквідації;

залучення піротехнічних підрозділів для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

утримання в готовності до дій за призначенням та подальший розвиток підрозділів місцевої пожежної охорони;

удосконалення системи реагування на лісові і торф’яні пожежі;

забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій;

організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення лісових та торф’яних пожеж, недопущення збільшення до рівня надзвичайних ситуацій, створення передумов для локалізації та ліквідації;

розроблення та впровадження програмно-апаратних комплексів моніторингу, збирання, накопичення, оброблення і відображення даних на базі сучасної комп’ютерної техніки, телекомунікаційних засобів, у тому числі віддалених і мобільних абонентських пунктів;

створення сучасної, ефективної системи оперативного оповіщення населення про загрозу або виникнення лісових і торф’яних пожеж, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка складається, та заходи, що вживаються для запобігання і подолання їх наслідків;

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища від лісових та торф’яних пожеж; 

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.

Перелік основних заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Програма спрямована на розвиток Рівненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області та зменшення ризику виникнення лісових і торф’яних пожеж, а також для досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, підтримку аварійно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для її розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

організації профілактичних заходів з виникнення лісових і торф’яних пожеж;

рятуванню людей, проведенню аварійно-рятувальних і технічних робіт;

підвищенню рівня готовності аварійно-рятувальних служб;

впровадженню програмно-апаратних комплексів моніторингу, збирання, накопичення, передачі, оброблення і відображення даних на базі сучасної комп’ютерної техніки, телекомунікаційних засобів, інформаційно-програмних продуктів підрозділів районного рівня.

Реалізація основних заходів Програми дасть змогу захистити населення і територію району від лісових і торф’яних пожеж, підвищити рівень готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням, мінімізувати наслідки від пожеж, терміново реагувати на них, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час їх виникнення.

 

VI. Фінансове забезпечення реалізації Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, коштів підприємств, установ та організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

          Прогнозовані обсяги та джерела фінансування заходів, передбачених Програмою, наведено у додатку 1.

 

    VII. Контроль за ходом виконання  Програми

 

          Координацію дій виконавців Програми, контроль за станом її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо здійснюють відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації та Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області. 

         Звіти про хід виконання Програми подаються виконавчими комітетами сільських та селищних рад та іншими учасниками виконання заходів Програми відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації щороку 01 травня та 01 жовтня.

         Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації подає управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації щороку до 10 травня та    10 жовтня узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

          За результатами здійснення заходів Програми у кінці кожного року уточнюються заходи на наступний період та обсяги видатків на їх реалізацію.

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                М.Г.Сальчук

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж  

та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Програма схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 березня 2017 року

№ 101

3.

Розробник Програми

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області

 

5.

Відповідальні виконавці Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

6.

Термін реалізації Програми

 

2017 – 2021 роки

 

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний та сільські, селищні бюджети, інші джерела фінансування, що передбачені законом

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 

1000 тис. гривень

9.

Кошти районного бюджету

1000 тис. гривень

10.

Інші джерела фінансування, що передбачені законом

-

11.

Передбачене фінансування

2017-2021

У тому числі за роками,

тис. гривень

1000

2017

2018

2019

2020

2021

200

200

200

200

200

 

 

Заступник голови ради                                                                        М.Г.Сальчук

 

 

 

Додаток 2 до Програми

 

 

Заходи щодо виконання районної Програми

запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж

та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017 - 2021 роки

 

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві бюджети, інші),

млн. гривень

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Забезпечення на території закріпленого лісового фонду ефективної охорони лісів від пожеж.

Постійно

Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних ділянок

-

-

-

-

-

-

2.

Проведення аналізу стану протипожежного захисту на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах, у лісових масивах, а також розроблення комплексу заходів, спрямованих на попередження виникнення пожеж, ефективного і своєчасного їх гасіння.

 

 

Щороку до 05 квітня

Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних ділянок

-

-

-

-

-

-

3.

Забезпечення у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, власниками земельних ділянок моніторингу пожеж у природних екосистемах та оперативного залучення необхідних сил та засобів для ліквідації загорань відкритих ділянок місцевості, торфовищ, лісових масивів на ранніх стадіях їх виникнення.

Постійно під час пожежонебезпечного періоду

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, інші лісокористувачі та власники земельних ділянок, виконавчі комітети сільських, селищних рад

-

-

-

-

-

-

4.

Здійснення контролю за виконанням заходів з протипожежного захисту лісових масивів та торфовищ добровільними пожежними дружинами лісових господарств, пожежною охороною сільськогосподарських підприємств.

Щороку до 10 травня

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області

-

-

-

-

-

-

5.

 Забезпечення навчання на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Рівненській області та навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області:

1) посадових осіб торфопідприємств, інших лісокористувачів та власників земельних лісових ділянок з питань дотримання правил пожежної безпеки в лісових масивах, на торфовищах та виробничих, адміністративних, побутових та інших підвідомчих об’єктах;

2) водіїв пожежних автомобілів державних лісгоспів, виробничих лісогосподарських кооперативів, лісництв (за спеціальною програмою водіїв пожежних автоцистерн невоєнізованих формувань).

Щороку до 20 квітня

 

Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних ділянок

 

Кошти передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

6.

Приведення у робочий стан меліоративних каналів в місцях їх проходження через лісові масиви і торфовища, здійснення їх очищення від трави, кущів, дерев, замулення.

До початку пожежонебезпечного  періоду

Рівненське міжрайонне управління водного господарства, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Кошти передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

7.

Проведення роз’яснювальної роботи серед населення із залученням засобів масової  інформації щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах і на торфовищах, попередження випадків необережного поводження з вогнем, спалювання залишків деревообробки, відходів порубок лісу, стерні, соломи, сухої трави, сміття, ділянок з степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю або її залишків.

Постійно

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рівненське міськрайонне управління ДСНС України в області

-

 

-

-

-

-

8.

Утримання в оперативній готовності пожежної та пристосованої для гасіння техніки місцевої пожежної охорони сільськогосподарських підприємств, лісопожежних команд.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок,  виконавчі комітети сільських, селищних рад

Кошти передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

9.

Здійснення регулярного інформування через засоби масової інформації населення району про стан пожежної безпеки на відкритих ділянках місцевості, торфовищах та в лісових масивах про випадки пожеж від спалювання залишків деревообробки, стерні, соломи, луків, пасовищ, сухої трави, сміття, водно-болотяною та іншою природною рослинністю або її залишків, їх  винуватців,  та притягнення винних осіб до  відповідальності.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області

 

-

-

-

-

-

-

10.

Створення робочих мобільних груп та здійснення оперативних рейдів і перевірок стану пожеж у природних екосистемах, місць залягання торфу, спалювання відходів порубок лісу, стерні, соломи, луків, пасовищ, сухої трави, сміття, водно-болотяною та іншою природною рослинністю та контролю за дотриманням вимог Правил пожежної безпеки в лісах України.

Протягом  пожежонебезпечного  періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області, Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області

-

-

-

-

-

-

11.

Своєчасне інформування про лісові пожежі та пожежі на торфополях підрозділів пожежно-рятувальної служби району з подальшим інформуванням Рівненського міськрайонного управління ДСНС України у Рівненській області.

Протягом 

пожежонебезпечного  періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, лісогосподарські формування агропромислового комплексу, виконавчі комітети сільських, селищних рад,

 

-

-

-

-

-

-

12.

 Вжиття заходів з підвищення рівнів ґрунтових вод на торфовищах у зоні дії меліоративних систем в межах реальної водності року.

Протягом  пожежонебезпечного періоду

Рівненське міжрайонне управління водного господарства, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Кошти,

передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

13.

Приведення до належного стану під’їзних шляхів до природних водойм для забору води пожежними автомобілями.

До початку пожежонебезпечного  періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

14.

Перекриття доріг, що не використовуються для виробничого  призначення та проходять через місця залягання торфу з підвищеною пожежною  небезпекою.

До початку і протягом  пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області

-

-

-

-

-

-

15.

Не допущення випадків розкладання вогнищ у місцях залягання торфу та поблизу них, випалювання сухої рослинності на лугах, по берегам річок, водоймищ, каналів, уздовж  автомобільних доріг, залізниць і на ділянках сільгоспугідь, що межують з  торф’яними масивами.

Протягом  пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області

-

-

-

-

-

-

16.

Вжиття заходів адміністративного впливу до осіб, причетних за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю,  рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без відповідного дозволу органів державного контролю у галузі навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу.

Протягом  пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області

-

-

-

-

-

-

17.

Визначення орендарів та власників територій, де існує залягання торфу, для забезпечення взаємодії та підвищення оперативного реагування на виникнення можливих торф’яних пожеж.

До початку і протягом  пожежонебезпечного періоду

 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

-

-

-

-

-

-

18.

Залучення піротехнічних підрозділів для обстеження місць прокладання рукавних ліній та безпосередньої роботи особового складу та техніки під час гасіння торф’яних пожеж.

Протягом  пожежонебезпечного періоду

Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області

 

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

19.

Здійснення патрулювання лісових масивів та торфополів, місць масового відпочинку громадян, що прилягають до лісових ділянок і торфовищ, забезпечення їх засобами наочної  агітації протипожежної та природоохоронної тематики та  знаками попереджувального  характеру.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області

Кошти,

передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

20.

Проведення обов’язкового страхування членів добровільних пожежних дружин, пожежно-сторожової охорони, водіїв пожежних автомобілів та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, що беруть участь в гасінні лісових та торф’яних пожеж. 

 

 

Щороку до 01 квітня

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, підприємства, установи та організації, які залучаються для гасіння у разі виникнення лісових і торф’яних пожеж

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

21.

Забезпечення постійного функціонування пожежних підрозділів у сільській місцевості, проведення своєчасного ремонту пожежної техніки, телефонного зв’язку у місцях розташування пожежної техніки.

Постійно

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рiвненська філія ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

 

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

22.

Забезпечення надійного телефонного зв'язку між лісництвами, населеними пунктами, підрозділами державної і місцевої пожежної охорони та негайне надання міжміських телефонних ліній у разі виникнення лісових та торф’яних пожеж за паролем «Пожежа».

Постійно під час пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рiвненська філія ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

 

Кошти,

передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

23.

Проведення спалювання порубкових решток від заготовки лісу та доочищення місць рубок на землях лісового фонду виключно згідно із вимогами Правил пожежної безпеки в лісах України.

Постійно під час пожежонебезпечного періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети сільських, селищних рад, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

24.

Забезпечити максимальне обмеження відвідування лісових масивів та торфополів громадянами, в’їзд автотранспорту до зазначених територій.

 

 

Постійно під час пожежонебезпечного періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищних рад

-

-

-

-

-

-

25.

Уточнення (відкоригування) планів реагування на можливі надзвичайні ситуації, планів евакуації (відселення) населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з масовими лісовими та торф’яними пожежами.

Постійно під час пожежонебезпечного періоду

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне  управління ДСНС України у Рівненській області

 

-

-

-

-

-

-

26.

Проведення штатних тренувань органів управління та сил цивільного захисту району з метою організації захисту населення і територій у разі виникнення та гасіння лісових і торф’яних пожеж.

Щороку, протягом пожежонебезпечного періоду

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області

-

-

-

-

-

-

27.

Проведення тренувань з практичним відпрацюванням мобілізаційних планів залучення сил та засобів у разі виникнення лісових і торф’яних пожеж та сприяння забезпечення осіб, що задіяні до гасіння, засобами індивідуального захисту, організації їх харчування та проживання.

Щороку, протягом квітня

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

-

-

-

-

-

-

28.

Надання постійної допомоги лісогосподарським підприємствам, іншим  лісокористувачам та власникам земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації в здійсненні контролю за дотриманням вимог правил пожежної безпеки в лісах та на торфовищах. У разі виникнення пожеж вжиття заходів щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Щороку, під час пожежонебезпечного періоду

Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області

 

 

 

-

-

-

-

-

-

29.

Забезпечення своєчасного розгляду справ про пожежі на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах та в лісових масивах, проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій стосовно осіб, які скоїли правопорушення.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

 

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області

 

-

-

-

-

-

-

30.

Забезпечення взаємодії з правоохоронними органами щодо виявлення випадків спалювання сухої трави (стерні) поблизу лісових масивів і в місцях залягання торфу, а також підвищення якості розслідування справ осіб, винних у виникненні  пожеж на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах і в лісових масивах та  притягнення їх до відповідальності згідно з чинним  законодавством.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області, Державна екологічна інспекція у Рівненській області (за згодою)

 

 

 

-

-

-

-

-

-

31.

Створення безпечних умов руху автомототранспорту на випадок виникнення пожеж у місцях, що розташовані поруч із лісовими масивами і торфополями, здійснення контролю за комплектацією транспорту вогнегасниками та іншими засобами пожежегасіння.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області, Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області

 

-

-

-

-

-

-

32.

Забезпечення оперативного інформування учасників дорожнього руху про протипожежну обстановку на автошляхах

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

-

-

-

-

-

-

33.

 У місцях локалізованих пожеж організація цілодобового чергування відповідальних осіб сільських та селищних рад, сільськогосподарських підприємств, інших підприємств і організацій, розташованих на відповідних територіях, де виникли лісові і торф’яні пожежі, населення із залученням необхідної пристосованої до пожежогасіння техніки.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

-

-

-

-

-

-

34.

Укладення угод з районним центром зайнятості щодо залучення громадян, які знаходяться у них на обліку, до виконання громадських робіт, пов’язаних з очищенням лісових масивів від відходів порубки лісів, меліоративних каналів, скошуванням трави, сухостою в можливих місцях виникнення лісових та торф’яних пожеж тощо.

Щороку до настання пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

35.

Забезпечення виконання власниками земельних ділянок, що межують з лісовими насадженнями, комплексу протипожежних заходів з недопущення пожеж в екосистемах; здійснення  контролю за спалюванням трави населенням на землях сільськогосподарського призначення та земельних паях без дозволу відповідних органів.

Щороку до настання та протягом пожежонебезпечного періоду

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

 

-

-

-

-

-

-

36.

Організація, із залученням правоохоронних органів, проведення рейдових перевірок та патрулювань із забезпечення дотримання законодавства з питань попередження виникнення пожеж в екосистемах, до посадових осіб та громадян, з вини яких виникли пожежі на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття, тощо), торфовищах та в лісових масивах, що призвели до погіршення екологічного стану, вжиття заходів впливу згідно з чинним законодавством.

Постійно

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу ГУ Національної поліції в Рівненській області, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

37.

У разі виникнення торф’яних пожеж в безпосередній близькості до лісових масивів залучення лісових та інших господарств відповідної території для локалізації пожеж в лісових масивах.

Протягом  пожежонебезпечного періоду

Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області, державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок

-

-

-

-

-

-

38.

Забезпечення готовності до виконання за розпорядженням керівника гасіння пожежі заходів щодо підйому води на торфополях і залучення необхідної техніки та особового складу, матеріального резерву для виконання інженерних робіт у місцях виникнення пожеж.

Протягом  пожежонебезпечного періоду

 

Рівненське міжрайонне управління водного господарства, державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, сільські, селищні голови

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

39.

При розробленні мобілізаційних планів держлісгоспами, держспецлісгоспами,  виробничими лісогосподарськими кооперативами, лісництвами враховування необхідності будівництва і ремонту наглядових веж та під’їзних доріг до природних вододжерел, розташованих у лісових масивах, на торф’яних полях; будівництво пожежних пірсів біля природних вододжерел, розташованих у лісових масивах, на торф’яних полях; забезпечення необхідної кількості протипожежного реманенту; виготовлення та розповсюдження листівок та іншої друкованої продукції на протипожежну тематику.

Щороку до 01 квітня

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

40.

Забезпечення проживання, харчування та медичного обслуговування особового складу підрозділів 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Рівненській області та інших осіб, які беруть участь у гасінні лісових і торф’яних пожеж.

Щороку під час гасіння лісових та торф’яних пожеж

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, Рівненська районна спілка споживчих товариств

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

41.

Розгляд питань щодо забезпечення пожежної безпеки та виконання комплексу заходів щодо запобігання лісовим і торф’яним пожежам, стану роботи з їх гасіння на засіданнях колегії райдержадміністрації, засіданнях виконавчих комітетів сільських та селищних рад та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненського району.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Рівненське міськрайонне управління ДСНС України у Рівненській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

-

-

-

-

-

-

42.

Для належної організації гасіння лісових, торф’яних та інших пожеж забезпечення підрозділів пожежними автомобілями, мотопомпами, необхідною кількістю пожежно-технічного спорядження, ранцевими вогнегасниками, засобами захисту органів дихання, засобами зв’язку, первинними засобами пожежогасіння, відповідним одягом тощо згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в лісах України та пристосуванню для цих цілей сільськогосподарської техніки.

Щороку згідно із затвердженими заходами

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

Кошти,

передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

43.

Доукомплектування наявної пожежної техніки, яка знаходиться в неробочому стані, необхідною кількістю пожежно-технічного обладнання. Обладнання лісопожежних станцій та пожежних автомобілів засобами телефонного та радіозв’язку.

Щороку до 05 травня

Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

44.

Сприяння забезпеченню кожної територіальної громади пожежними мотопомпами, необхідною кількістю пожежно-технічного озброєння та пально-мастильних матеріалів. Утворення добровільних пожежних дружин у складі не менше ніж 5 осіб для роботи на пожежних мотопомпах.

 

Щороку

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

 

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

45.

Виконання заходів, спрямованих на недопущення пожеж на відкритих ділянках місцевості (трава, сміття тощо), торфовищах та в лісових масивах,  а у разі їх виникнення здійснення невідкладної роботи щодо їх нерозповсюдження, зокрема з устрою протипожежних просік, мінералізованих смуг, своєчасного оборювання в межах протипожежних просік тощо.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, відділ агропромислового розвитку управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Кошти, передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

46.

Забезпечення укладення договорів про постійне та обов’язкове обслуговування на договірній основі державними аварійно-рятувальними службами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1214 «Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами».

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок

 

Кошти,

передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

47.

На випадок залучення пожежно-рятувальних підрозділів 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Рівненській області до гасіння лісових і торф’яних пожеж створення запасів пально-мастильних матеріалів в кількості не менше 1 тонни А-92 та 1 тонни ДП.

Щороку під час пожежонебезпечного періоду

Державні підприємства «Рівненський лісгосп», «Клеванський лісгосп», інші  лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок, державне, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Кошти,

передбачені на утримання відповідних органів

-

-

-

-

-

48.

Передбачення коштів на придбання пожежно-технічного озброєння, спеціального оснащення та пально-мастильних матеріалів для ліквідації  пожеж  в природних екосистемах

2017-2021 роки

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

Місцеві бюджети, інші джерела

200

200

200

200

200

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                                                  М.Г.Сальчук