У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п'ятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 грудня 2017 року                                                        504

 

 

Про Програму розвитку

фізичної культури і спорту

в Рівненському районі

на період до 2020 року

 

         З метою ефективного розвитку фізичної культури і спорту, пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у жителів Рівненського району, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до                       2020 року», пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Рівненської обласної ради від 06 вересня 2017 року № 654 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01 вересня 2017 року № 373, Програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненському районі на період до 2020 року (далі – Програма), що додається.

         2. Районній державній адміністрації:

         - забезпечити організацію і виконання заходів Програми;

- передбачати відповідні кошти на виконання Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам селищних та сільських рад, об’єднаних територіальних громад розробити відповідні Програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року та затвердити їх в установленому порядку, забезпечивши виконання заходів Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з гуманітарних питань, у справах сімї та молоді, культури та розвитку туризму, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                               В.П.Стельмах

 

 

СХВАЛЕНО                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженнями голови                       Рішення Рівненської районної ради

Рівненської райдержадміністрації           від 12 грудня 2017 року   504

01 вересня 2017 року № 373                       

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Рівненському районі

на період до 2020 року

 

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту

 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районі. Зокрема, активізується олімпійський, паралімпійський, дефлімпійський, неолімпійський, ветеранський спортивний рухи; зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; створюються приватні структури для організації активного відпочинку громадян, спортивні клуби різних форм власності; збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоровя, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Лише 9,2 відсотка населення району охоплено регулярною фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю, що є нижче загальнообласного показника 9,9 відсотка та відповідного загальнодержавного–12,6 відсотка. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку.

Особливе занепокоєння викликає загальне погіршення стану здоровя населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів.

Існуюча система спорту в районі також має низку проблем. Найістотніша з-поміж них–це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд району в обласних та державних спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, повязаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

В районі не повною мірою реалізуються механізми щодо обєднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи та низький рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

 

II. Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, у тому числі учасників антитерористичної операції;

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, виховання її в дусі олімпізму, національно-патріотичному напрямку, формуванні гуманістичних цінностей.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків;

збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку, санаторно-курортних та дитячих оздоровчих закладах, закладах відпочинку та на об’єктах туристичної інфраструктури;

забезпечення проведення спартакіад та спортивних заходів з видів спорту за місцем роботи, проживання, масового відпочинку населення, у сільській місцевості, та за умови утворення на території об’єднаних територіальних громад;

забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі учасників антитерористичної операції;

сприяння розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень та спорту ветеранів;

забезпечення постійної модернізації матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

сприяння створенню команд резервного спорту в районі;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;

сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

проведення на належному організаційному рівні на території району районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних та фізкультурно - оздоровчих заходів;

створення ефективної системи підготовки для провідних спортсменів району, у тому числі спортсменів-інвалідів–кандидатів та членів національних збірних команд України, кандидатів на участь в літніх та зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх, Європейських іграх, літніх та зимових Юнацьких олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх сліпих, чемпіонатах та кубках світу, чемпіонатах та кубках Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях, а також забезпечення їх участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;

         підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської районної ради, спортивного клубу інвалідів „Прометей”, громадської організації Рівненська районна організація Всеукраїнського фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України, а також залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

         формування сучасної системи та забезпечення поступового підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичної культури і спорту, в тому числі для тренерів дитячо-юнацької спортивної школи, комунального закладу «Центр спорту Рівненського району» Рівненської районної ради;

спеціалістів спортивної медицини, представників військових формувань та правоохоронних служб, а також спортсменів, що припинили свою діяльність у спорті, з метою їх соціальної адаптації;

проведення щороку семінарів для фахівців сфери фізичної культури і спорту та тренерів з видів спорту, сприяння їх участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних форумах;

створення системи підготовки та атестації волонтерів для сфери фізичної культури і спорту;

забезпечення наукового та медичного супроводу підготовки спортсменів;

забезпечення розвитку спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва нових сучасних спортивних споруд, за участі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із залученням коштів держаного Фонду регіонального розвитку, позабюджетних коштів, а також належного обладнання спортивних споруд та ефективного їх використання;

сприяння залученню інвестицій до реалізації завдань з розвитку фізичної культури і спорту, поширюючи меценатство та спонсорство;

здійснення заходів, спрямованих на формування світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров’я, національно-патріотичне виховання;

вирішення соціально-побутових питань, у тому числі житлових, кандидатам на участь та учасникам Олімпійських ігор, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Європейських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Глобальних ігор, спортсменам, які посіли призові місця на чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерам;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту;

забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху;

широке залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

ІІІ. Шляхи та напрями виконання Програми

 

Оптимальний варіант розвитку фізичної культури і спорту в Рівненському районі передбачає поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність із європейськими вимогами і стандартами
шляхом визначення як основи європейської моделі реформування відносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності відділу молоді та спорту районної державної адміністрації, автономності спортивних федерацій, визначення принципів пріоритетності видів спорту, дотримання антидопінгового законодавства, що сприятиме створенню умов для занять фізичною культурою і спортом.

Заходи щодо реалізації Програми здійснюються за такими напрямами:

1. Розвиток фізичної культури та масового спорту:

1) фізичне виховання у навчальних закладах;

2) фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

3) фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;

4) фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

5) фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів.

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту.

3. Розвиток спорту вищих досягнень.

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

1) кадрове забезпечення;

2) матеріально-технічне забезпечення;

3) фінансове забезпечення;

4) наукове забезпечення;

5) медичне забезпечення;

6) інформаційно-пропагандистське забезпечення;

7) міжнародна діяльність.

6. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів, власних коштів громадян України.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей районного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

залучити до активного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1–2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонують відповідно до встановлених стандартів;

залучити понад 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, комунальному закладі
„Центр спортуРівненського району” Рівненської районної ради,
створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення основного складу національних збірних команд спортсменами району;

забезпечити підготовку спортсменів району та їх гідну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

забезпечити збереження та реконструкцію існуючих спортивних об’єктів, створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, зокрема стадіонів, спортивних залів, плавального басейну, спортивних майданчиків, міні-футбольних та футбольних полів зі штучним покриттям, тощо, які відповідають національним і міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

забезпечити підвищення рівня професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг;

створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі учасників антитерористичної операції.

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація заходів Програми покладається на відділ молоді та спорту та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, що визначені виконавцями заходів Програми, виконавчі комітети сільських та селищних рад, за умови утворення на об’єднані територіальні громади, підприємства, установи, організації, які є виконавцями заходів Програми.

 

Контроль за виконанням Програми покладається на відділ молоді та спорту районної державної адміністрації.

Виконавці заходів Програми, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади при їх утворенні на території району, інші виконавці Програми щороку до 10 січня подають відділу молоді та спорту райдержадміністрації звіт про хід виконання Програми.

 

 

Додаток

до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненському районі на період до 2020 року

 

 

Заходи

щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Рівненському районі на період до 2020 року

 

 

І. Розвиток фізичної культури та масового спорту

 

 

Фізичне виховання у навчальних закладах

 

1. Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні змагання та заходи серед учнів, вчителів, у тому числі районну спартакіаду школярів, районний етап Всеукраїнських спортивно-масових заходів „Олімпійське лелеченя”, „Олімпійський урок”, „Олімпійський тиждень” та інші, забезпечувати підготовку та участь збірних команд району у відповідних обласних спортивних змаганнях та заходах.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, громадська організація Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

 

3. Сприяти створенню в навчальних закладах району мережі спортивних клубів та забезпечити необхідні умови для їх функціонування.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

4. Завершити введення в усіх школах району третього уроку фізкультури, а за наявності необхідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення–уроку футболу.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна федерація футболу (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

5. Забезпечити відкриття спеціалізованих спортивних класів, у тому числі з футболу, на базі загальноосвітніх навчальних закладів району.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

6. Забезпечити проведення позакласної роботи з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах району, в тому числі функціонування гуртків та секцій з футболу.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна федерація футболу (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

7. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, зокрема й туристичних.

Відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського

району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

 

 

 

 

Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

 

8. Забезпечити проведення моніторингу рівня охоплення населення району масовим спортом та щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського

району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

9. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів масового спорту, у тому числі обласної спортивної гри Сімейні перегони, заходів в рамках Олімпійського дня, Олімпійського тижня, та брати участь в обласних заходах, здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення району.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського

району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

10. Сприяти створенню, в тому числі із залученням інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, облаштуванню місць масового відпочинку та фізичного дозвілля пунктами прокату спортивного обладнання та інвентарю.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської

районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

 

11. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів на базі санаторно-курортних та дитячих оздоровчих закладів району усіх форм власності, у тому числі заходів „Олімпійське літо”, „Школа плавання”.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського

району” Рівненської районної ради, відділи молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я райдержадміністрації Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

12. Забезпечити збереження мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання та функціонування не менше одного такого клубу у кожній територіальній громаді району.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

13. Проводити районну спартакіаду серед допризовної молоді та забезпечити участь команди в обласному етапі Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді.

Відділи молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району”
Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

 

14. Забезпечити щорічне підведення підсумків рейтингу ефективності організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення району. З цією метою до 01 січня 2018 року розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку до 01 квітня.

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

серед усіх верств сільського населення

 

15. Забезпечити проведення спортивних та масових заходів, у тому числі районних сільських спортивних ігор, районного конкурсу Краще спортивне село.

Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту райдержадміністрації.

Щороку.

 

16. Забезпечити участь збірних команд сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад у змаганнях різного рівня з видів спорту.

Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту райдержадміністрації.

Щороку.

 

17. Забезпечити діяльність на території усіх сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад області не менше двох спортивних секцій дитячо-юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 13 відсотків сільських дітей.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

 

18. Сприяти створенню, реєстрації в установленому порядку та функціонуванню спортивних клубів різних форм власності на території кожної сільської, селищної ради, об’єднаної територіальної громади району.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

19. Сприяти введенню до структури виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад штатних посад організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

20. Вживати заходів щодо морального і матеріального стимулювання спеціалістів сфери фізичної культури і спорту.

Фінансове управління, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

21. Забезпечити функціонування в сільських населених пунктах району спортивних споруд відповідно до чинних нормативних актів, не допускати їх ліквідації, перепрофілювання.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації,

комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

22. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом.

Відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

 

23. Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

24. Забезпечити щорічне підведення підсумків рейтингу організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед населення району. З цією метою до 01 січня 2018 року розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Щороку до 01 квітня.

 

Фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

 

25. Забезпечити проведення районних, територіальних, галузевих спартакіад, у тому числі спартакіад держслужбовців та депутатів місцевих рад, а також міжгалузевих спартакiад, змагань у трудових колективах та участь у відповідних обласних заходах.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою).

Щороку.

 

26. Ініціювати включення до колективних договорів між керівниками підприємств, установ, організацій і трудовими колективами питання щодо створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом працюючих осіб.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконавчі комітети сільськихз та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

27. Поширювати практику введення до штатного розпису підприємств, установ, організацій посади інструктора з фізичної культури, сприяти створенню та діяльності мережі колективів фізичної культури та спортивних клубів за місцем роботи.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), виконавчі комітети сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

28. Проводити визначення кращих підприємств, установ та організацій промислової сфери, соціально-побутової та аграрної сфер, виконкомів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад району в частині організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності за місцем роботи.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно – спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою).

Щороку.

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність,

фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів

 

29. Забезпечити матеріально–технічне та організаційно–правове забезпечення діяльності фізкультурно–спортивного клубу інвалідів „Прометей”.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

 

30. Сприяти відкриттю та організації роботи відділень з видів спорту для інвалідів на базі спецшкіл-інтернатів розташованих на території району комунальному закладу „Рівненська обласна дитячо–юнацька спортивна школа інвалідів” Рівненської обласної ради.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

 

31. Забезпечити проведення спортивних, фізкультурно-реабілітаційних заходів та змагань для спортсменів-інвалідів, у тому числі інвалідів–учасників антитерористичної операції, інших локальних війн та воєнних конфліктів, в тому числі на території інших держав, зокрема змагань
„Повір у себе”, їх підготовку та участь в обласних, всеукраїнських спортивних та фізкультурно-реабілітаційних заходах і змаганнях.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

 

32. Забезпечити облаштування спортивних споруд для безперешкодного доступу до них інвалідів, осіб з обмеженими фізичними можливостями та безоплатне надання спортивних споруд для занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів та інвалідів–учасників антитерористичної операції, інших локальних війн та воєнних конфліктів, зокрема на території інших держав.

Управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, громадські організації та спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

33. Здійснювати виплату стипендій провідним спортсменам-інвалідам та тренерам району з видів спорту інвалідів, одноразових грошових винагород райдержадміністрації для спортсменів-інвалідів та їх тренерів за результатами виступів на офіційних міжнародних змаганнях, у тому числі із паралімпійських та дефлімпійських видів спорту.

Фінансове управління, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

34. Забезпечити щорічне підведення підсумків рейтингу організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту інвалідів в районі.
З цією метою до 01 січня 2018 року розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою).

Щороку до 01 квітня.

 

35. Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи для інвалідів, організовувати табори фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровчі табори для інвалідів, у тому числі для інвалідів-учасників антитерористичної операції, інших локальних війн та воєнних конфліктів, зокрема на території інших держав.

Управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації, спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

 

ІІ. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

 

36. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань Веселі старти.

Відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

37. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі продовжити проведення районних спортивно-масових заходів Розминка від чемпіона, заходів у рамках Олімпійського дня, Олімпійського уроку, Олімпійського тижня, Школи плавання.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районна дитячо–юнацька спортивна школа Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

38. Забезпечити на базі комунального підприємства Санаторно-оздоровчий комплекс Сигнал Рівненської районної ради проведення оздоровчих дитячих таборів, спеціалізованих змін для учнів районної дитячо–юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районна дитячо–юнацька спортивна школа Рівненської районної ради, комунальне підприємство Санаторно-оздоровчий комплекс Сигнал Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

39. Забезпечити збереження та розвиток мережі районної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської районної ради, інших відділень з видів спорту дитячо–юнацьких спортивних шкіл, що функціонують на території району, незалежно від їх підпорядкування, типу та форми власності, наповнення їх тренерськими кадрами згідно із нормативними документами, сприяння модернізації їх матеріально-технічної бази.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районна дитячо–юнацька спортивна школа Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

 

40. Здійснювати моніторинг діяльності районної дитячо–юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради та вживати заходів щодо підвищення їх ефективності, покращення матеріально-технічної бази.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

41. Проводити змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед юнаків, юніорів, молоді, зокрема „Хто ти, майбутній олімпієць? ”, з футболу на призи клубу „Шкіряний м’яч”, та забезпечити гідне представництво району у відповідних обласних змаганнях.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районна дитячо–юнацька спортивна школа Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), Рівненська районна федерація футболу (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

 

42. Забезпечити залучення в установленому порядку до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей інших соціально-незахищених категорій.

Управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації та спортивні клуби.

2017 – 2020 роки.

 

 

43. Забезпечити щорічне підведення підсумків рейтингу ефективності роботи районної диятячо–юнацької спортивної школи Рівненської районної ради. З цією метою до 01 січня 2018 року розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Щороку до 01 квітня.

 

ІІІ. Розвиток спорту вищих досягнень

 

44. Забезпечувати направлення обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, кращих вихованців
дитячо-юнацької спортивної школи району на конкурсний відбір для навчання в комунальному закладі Костопільський обласний ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів фізичної культури і спорту Рівненської обласної ради та комунальному закладі Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю Березнівської районної ради Рівненської області з видів спорту, відділення яких працюють у зазначених закладах.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

45. Забезпечити дотримання у відповідності з встановленими нормативами фінансування розвитку та утримання матеріально-технічної бази навчальних закладів спортивного профілю: районної дитячо–юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Фінансове управління, відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

46. Сприяти забезпеченню на рівні сучасних вимог підготовки спортсменів району, що входять до складу збірних команд України (членів, кандидатів і резерву), до ХХІІІ зимових Олімпійських ігор, ХХХІІ літніх Олімпійських ігор, XVІ літніх Паралімпійських ігор, ХХІІІ та XXIV літніх Дефлімпійських ігор, Європейських ігор, літніх та зимових Юнацьких олімпійських ігор, Європейських юнацьких олімпійських фестивалів, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, літньої та зимової Всесвітніх Універсіад, чемпіонатів та кубків Європи, чемпіонатів та кубків світу серед різних вікових груп.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

47. Створити фінансові, матеріально-технічні та кадрові умови для формування і діяльності системи спортивних клубів, які входять до складу місцевих, районних, обласних осередків всеукраїнських федерацій з видів спорту або відповідних професійних ліг, асоціацій тощо.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

 

48. Забезпечити розвиток спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненський районний спортивно–технічний клуб Товариства сприяння обороні України (за згодою)

2017 – 2020 роки.

 

49. Забезпечити проведення спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у тому числі всеукраїнських та міжнародних змагань на території району, навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд району, з метою підготовки до обласних, всеукраїнських, міжнародних чемпіонатів і кубків тощо, та їх участь у цих змаганнях.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

50. Сприяти створенню спортсменам-учням та студентам вищих навчальних закладів, що проживають на території району та входять до складу збірних команд району, області i України, необхідні умови для успішного поєднання навчання i тренувального процесу.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Щороку.

 

51. Забезпечити виплату стипендій провідним спортсменам та тренерам району з олімпійських та не олімпійських видів спорту, одноразових грошових винагород районної державної адміністрації для спортсменів вищих категорій та їх тренерів.

Фінансове управління, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

52. Сприяти створенню належних соціально-побутових умов для провідних спортсменів району, в тому числі спортсменів-інвалідів.

Управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту райдержадміністрації,

комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації,
спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

53. Підбивати підсумки щорічного районного рейтингу серед спортсменів, тренерів, фахівців, спортивних організацій, федерацій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту. З цією метою розробити та затвердити в установленому порядку відповідні положення.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації,
спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

ІV. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів

 

54. Здійснювати, в установленому порядку, облік ветеранів фізичної культури і спорту району різних вікових груп, залучати їх до активної участі у розвитку ветеранського спортивного руху.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації,

комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації,
спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

55. Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед ветеранів фізичної культури і спорту, зокрема спортивні ігри району серед ветеранів спорту, та забезпечувати участь спортсменів та команд району у відповідних обласних та всеукраїнських змаганнях серед ветеранів спорту, у тому числі у літніх Всеукраїнських спортивних іграх ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

56. Забезпечити здійснення заходів щодо поліпшення соціального захисту колишніх спортсменів, ветеранів спорту.

Управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

57. Залучати ветеранів спорту до пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, олімпійського та ветеранського спортивного руху в районі.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

58. Забезпечити щорічне проведення рейтингу розвитку ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів у Рівненському районі. З цією метою
до 01 січня 2018 року розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації та спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Щороку до 01 квітня.

 

V. Удосконалення системи забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту

 

Кадрове забезпечення

 

59. Проводити конференції, наради, семінари, колегії, засідання за круглим столом, робочі зустрічі тощо, у тому числі виїзні, з питань розвитку фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації та обміну досвідом фахівців галузі фізичної культури і спорту району, у тому числі об’єднаних територіальних громад. Впроваджувати у практику роботи передовий досвід фахівців з фізичної культури та спорту інших регіонів області, України та зарубіжжя.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації,
спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

60. Рекомендувати до вступу на відповідні спеціальності сфери фізичної культури та спорту у Рівненський державний гуманітарний університет, Приватний навчальний заклад „Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”, Національний університет водного господарства та природокористування, інші вищі навчальні заклади області фізично обдарованих дітей, провідних спортсменів та фахівців сфери фізичної культури і спорту, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, в тому числі спортсменів-інвалідів.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації.

Щороку.

 

 

 

 

61. Приймати участь у курсах підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, інших фахівців сфери фізичної культури і спорту на базі комунального навчального закладу „Рівненський обласний центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій”.

Відділ молоді та спорту райдержадміністравції, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Щороку.

 

62. Забезпечити підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту району у вищих навчальних закладах, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту, обласних навчальних закладах, які мають відповідні ліцензії, згідно з чинними нормативними актами.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації,
спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

63. Покращити роботу з волонтерами сфери фізичної культури і спорту, залучати до волонтерської діяльності учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів профільних спеціальностей вищих навчальних закладів області, аматорів, ветеранів спорту та передбачати різні форми стимулювання волонтерської діяльності.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

64. Здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації тренерів, суддів з футболу, в тому числі з використанням наявних освітніх ресурсів та залученням фахівців Федерації футболу України.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), Рівненська районна федерація футболу (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

65. Створити в установленому законодавством порядку електронний каталог тренерів і учнів груп попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової підготовки та підготовки до спорту вищих досягнень дитячо-юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

66. Забезпечити проведення паспортизації спортивних споруд району, внесення даних про них до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд та постійне їх поновлення.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), власники спортивних споруд (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

 

67. Забезпечити проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних споруд району незалежно від форм власності, інших приміщень та спортивних майданчиків закладів сфери фізичної культури і спорту, вжити заходів щодо їх ефективного використання.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, власники спортивних споруд (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

68. Здійснювати будівництво нових сучасних спортивних споруд, в тому числі футбольних полів із штучним покриттям.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділи містобудування, архітектури та будівництва, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

69. Здійснювати заходи щодо будівництва багатофункціональних спортивних майданчиків та універсальних спортивних комплексів, для систематичних занять населення фізичною культурою і спортом.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділи містобудування, архітектури та будівництва, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

70. Забезпечити будівництво нових та модернізацію існуючих спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Відділи містобудування, архітектури та будівництва, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

 

71. Сприяти облаштуванню місць для навчання плаванню на відкритих водоймах, пляжах, велосипедних доріжок, парків та баз для активного відпочинку, воднолижних доріжок на водоймах у місцях масового відпочинку населення.

Відділи містобудування, архітектури та будівництва, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

72. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, власники спортивних споруд (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

73. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад розглянути питання про встановлення пільг щодо плати за землю для закладів фізичної культури і спорту, які мають у власності або користуванні спортивні споруди, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності, а також встановлення пільг з оплати за користування комунальними послугами та спожиту електроенергію в установленому законодавством порядку.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділи містобудування, архітектури та будівництва, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Щороку.

 

74. Створити умови для використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів у позаурочний час для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Постійно.

 

 

 

 

75. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного проведення навчально-тренувального процесу, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, у всіх навчальних закладах району незалежно від форми власності, дитячо-юнацькій спортивній школі, комунальному закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, керівники навчальних закладів.

Щороку.

 

 

76. Створювати на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновлювальні центри, тренажерні зали, консультативні пункти, кімнати психологічного розвантаження, пункти прокату спортивного інвентарю та обладнання тощо.

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, власники спортивних споруд (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

 

77. Забезпечувати провідних спортсменів району, у тому числі
інвалідів-спортсменів, спортивним інвентарем та обладнанням для здійснення повноцінного навчально-тренувального процесу та участі у змаганнях.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

Фінансове забезпечення

 

78. Передбачати в місцевих бюджетах видатки на виконання цієї Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури та спорту.

Фінансове управління, відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

79. Запровадити модель бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, яка передбачає надання на конкурсних засадах фінансової допомоги спортивним організаціям для виконання відповідних програм на основі укладених угод, фінансування витрат на спортивні змагання з видів спорту відповідно до їх категорійності.

Відділ молоді та спорту, фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

2017 – 2020 роки.

 

80. Продовжити практику надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту, в тому числі: Рівненській районній організації фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України, районним федераціям з видів спорту, спортивним клубам району, зокрема для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, здійснення підготовки та участі спортсменів та команд району в офіційних обласних, всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, покращення їх матеріально-технічної спортивної бази, придбання спортивного інвентарю та обладнання.

Фінансове управління, відділ молоді та спорту, райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою), спортивні клуби (за згодою).

Щороку.

 

81. Забезпечувати надання фінансової та організаційної підтримки спортсменам та командам району для підготовки та участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах серед учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій, у тому числі: чемпіонатах області, України, Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд учасників антитерористичної операції, Іграх Незламних, інших офіційних спортивних заходах.

Відділ молоді та спорту, фінансове управління райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Щороку.

 

82. Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати у своїх бюджетах виділення коштів на утримання спортивних споруд, розташованих на їх території.

Відділ молоді та спорту, фінансове управління райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

83. Передбачати в районному та місцевих бюджетах кошти на покращення соціально - побутових умов, у тому числі придбання житла, кандидатам на участь в Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Європейських іграх, Всесвітніх іграх з не олімпійських видів спорту, Глобальних іграх, спортсменам, які посіли призові місця на чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерам, фахівцям сфери фізичної культури і спорту району.

Відділ молоді та спорту, фінансове управління райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

84. Передбачати в районному та бюджетах сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад кошти для забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо–юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

Відділи освіти, молоді та спорту, фінансове управління райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади.

Щороку.

 

85. Сприяти залученню інвестицій для розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі покращання матеріально-технічної спортивної бази, поширюючи меценатство та спонсорство.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

86. Здійснювати фінансування за рахунок коштів районного бюджету статутної діяльності комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради в частині оплат: пов’язаних з виплатою заробітної плати та нарахувань на неї для працівників Центру, комунальних
та інших послуг, витрат пов’язаних з проведенням фізкультурно–оздоровчих та спортивно-масових заходів районного рівня та участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, придбання спортивного інвентарю і обладнання, виплати одноразових грошових винагород за підсумками календарного спортивного року, виплат щомісячних стипендій райдержадміністрації кращим спортсменам та тренерам району, здійснення робіт покращення власної матеріально–технічної бази, облаштування нових об’єктів фізкультурно–спортивного спрямування, будівництва, реконструкції та проведення поточних ремонтів спортивних споруд, що пербувають на його балансі або використовуються на правах оренди.

Фінансове управління, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

87. Затвердити добові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів районного рівня та витрати на нагородження переможців та призерів спортивних заходів районного рівня, що здійснюються за рахунок коштів районного бюджету

Фінансове управління, відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районна організація фізкультурно–спортивного товариства Колос(за згодою), районна дитячо–юнацька спортивна школа Рівненської районної ради, районні федерації з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

 

 

Грошові добові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів районного рівня

 

 

 

 

 

 

Учасники спортивних заходів

Грошові добові норми витрат за видами спортивних заходів районного рівня, грн.

спортивні змагання та навчально-тренувальні збори:

Чемпіонати району, розіграші кубків району, інші офіційні районні змагання, що включені до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно–масових заходів району, крім змагань серед спортсменів молодших вікових груп

Чемпіонати району, розіграші кубків району, інші офіційні районні  змагання серед спортсменів молодших вікових груп, включені до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно–масових заходів району

спортсмени

150,00

120,00

тренери та представники

120,00

100,00

судді

100,00

80,00

інші учасники

100,00

80,00

 

Видатки на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів районного рівня здійснюються організаторами цих заходів за рахунок коштів районного бюджету,  установами та організаціями, які використовують кошти районного бюджету в межах асигнувань, передбачених відповідними кошторисами на організацію, проведення чи участь ув зазначених заходах.

 

 

Витрати на нагородження переможців та призерів

спортивних заходів районного рівня, що здійснюються

за рахунок коштів районного бюджету.

 

Чемпіонатах, кубках району серед дорослих спортсменів:

у командних змаганнях (на команду):                                         до 200 грн.;

 

в особистих змаганнях:

         за І місце                                                                               до 100 грн.;

         за ІІ місце                                                                             до 80 грн.;

         за ІІІ місце                                                                             до 60 грн.

 

Чемпіонатах, кубках району серед молоді, юніорів, юніорок, юнаків, дівчат:

у командних змаганнях (на команду):                                         до 160 грн.;

 

в особистих змаганнях:

за І місце                                                                               до 80 грн.;

         за ІІ місце                                                                             до 60 грн.;

         за ІІІ місце                                                                             до 40 грн.

 

Інших офіційних районних змаганнях, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах:

у командних змаганнях (на команду):                                         до 150 грн.;

в особистих змаганнях:

за І місце                                                                               до 60 грн.;

         за ІІ місце                                                                             до 40 грн.;

         за ІІІ місце                                                                             до 30 грн.

 

Переможці та призери спортивних заходів районного рівня нагороджуються призами, вартість яких без урахування податку на додану вартість не перевищує зазначених норм.

Видатки на придбання призів для нагородження переможців та призерів спортивних заходів районного рівня здійснюються установами та організаціями, що проводять такі заходи, в межах асигнувань за рахунок коштів районного бюджету, передбачених кошторисами на організацію та проведення зазначених заходів.

 

Наукове забезпечення

 

88. Забезпечувати участь провідних тренерів, спортсменів, фахівців в обласних, всеукраїнських та міжнародних нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, всеукраїнських федерацій тощо з проблем та перспектив розвитку фізичної культури і спорту.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районна організація фізкультурно–спортивного товариства Колос(за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

Медичне забезпечення

 

89. Сприяти забезпеченню сфери фізичної культури і спорту лікарями із спортивної медицини відповідно до визначених нормативів, забезпечити удосконалення системи підготовки, атестації та підвищення кваліфікації цих лікарів.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Щороку.

 

90. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення належного лікарського контролю за станом здоров’я вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, провідних спортсменів району.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

2017 – 2020 роки.

 

91. Забезпечувати медичний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, включених в календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів району, медичними працівниками лікувальних закладів району.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Щороку

 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

92. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у районних засобах масової інформації, в тому числі за участю спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, учасників антитерористичної операції, пропагувати розвиток фізкультурно-оздоровчого, спортивного, реабілітаційного, ветеранського спортивного руху.

Відділи молоді та спорту, освіти, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадська організація районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей(за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

93. Забезпечити проведення на високому організаційному рівні в районі всеукраїнських акцій Олімпійська книга, Олімпійський куточок тощо та ефективне використання отриманої поліграфічної продукції.

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради.

2017 – 2020 роки.

 

94. Удосконалити систему інформування населення про позитивний вплив на людину занять спортом, у тому числі через засоби масової інформації.

Відділ молоді та спорту, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

95. Здійснювати випуск науково-популярних методичних видань, поліграфічної продукції, відеопродукції, комп’ютерних програм та рекомендацій для осіб, які самостійно займаються фізичними вправами, фахівців сфери фізичної культури і спорту.

Відділ молоді та спорту, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

96. Запровадити випуск тематичних радіопрограм, конкурсів, ігор з пропаганди фізкультурно-оздоровчих занять, поширення досвіду спортивно-масової роботи серед усіх верств населення.

Відділ молоді та спорту, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

97. Забезпечити підготовку матеріалів щодо спортивних досягнень та видатних спортсменів та тренерів, здійснення заходів з покращення матеріально–технічної бази, введення новітніх технологій у розвиток фізкультурно–спортивної інфрастуктури району для випуску інформаційного видання Рівненщина спортивна.

Комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, відділ молоді та спорту, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

98. Забезпечити систематичне оновлення інформаційно–аналітичних матеріалів на сайті райдержадміністрації щодо діяльності галузі фізичної культури і спорту району.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

Постійно.

 

99. Інформувати населення району про хід виконання цієї Програми через міськрайонну газету „Слово і час” та комунальне підприємство „Міськрайонне радіомовлення „Радіо-Шанс” Рівненської районної ради.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

Міжнародна діяльність

 

100. Поглиблювати транскордонне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту, забезпечувати участь спортсменів, команд, делегацій району, у тому числі спортсменів-інвалідів, ветеранських команд, у спортивних змаганнях та заходах міжнародного характеру, які проводяться на території інших держав.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

101. Продовжити практику проведення відкритих чемпіонатів, першостей, кубків, турнірів, інших фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на території району з можливістю залучення до участі в них спортсменів та команд з інших держав.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), громадські організації (федерації, асоціації, спілки тощо), спортивні клуби з видів спорту (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

102. Забезпечувати участь спортсменів та команд району в міжнародних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах на території району та області, надавати організаційну, матеріальну, інформаційну та фінансову підтримку їх проведенню.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр
спорту Рівненського району” Рівненської районної
ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

 

 

 

 

 

VІ. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту

 

103. Надавати організаційну, методичну та іншу підтримку громадським організаціям, які діють на території району у сфері фізичної культури і спорту, в тому числі: Рівненській районній організації фізкультурно – спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України, районним федераціям з виддів спорту,спортивним клубам району, у тому числі для проведення спортивно-масових заходів, здійснення підготовки та участі спортсменів та команд району в офіційних обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах, ремонту наявної спортивної бази тощо.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, районні федерації з видів спорту (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

Щороку.

 

 

104. Забезпечити укладання угод між відділом молоді та спорту райдержадміністрації та громадськими організаціями фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості щодо їх участі у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації,

районні федерації з видів спорту (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

2017 – 2020 роки.

 

 

105. Для забезпечення реалізації заходів Програми та контролю за їх виконанням здійснювати відрядження спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, спортсменів-студентів, ветеранів спорту, тренерів, фахівців сфери фізичної культури і спорту, в райони та міста області, інші регіони України та зарубіжжя.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою), спортивні клуби (за згодою).

2017 – 2020 роки.

106. Забезпечити щорічне проведення рейтингу ефективності організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в районі. З цією метою до 01 січня 2018 року розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, Рівненська районна організація фізкультурно–спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу України (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою), спортивні клуби (за згодою).

Щороку до 01 квітня.

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                               М.Г.Сальчук