У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (девятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від  08 червня 2018 року                                                                                                     №666

 

Про районну програму надання

фінансової підтримки комунальному

підприємству «Управління майновим

комплексом» Рівненської районної ради

на 2018 - 2019 роки

 

Відповідно до Господарського кодексу України, з метою забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

          1. Затвердити районну програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради на 2018 - 2019 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23 травня 2018 року № 202 (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати щороку в районному бюджеті кошти в межах наявних фінансових ресурсів на реалізацію заходів Програми.

3. Управлінню економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації щороку інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури галузей народного господарства, з питань бюджету, фінансів та податків та комунальної власності та заступника голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

                                                                   

   Заступник голови ради                                                       М.Г.Сальчук             

 

до рішення Рівненської районної ради

від 08 червня2018 року

№ 666

 

 

Районна програма надання фінансової підтримки

 комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради на 2018 - 2019 роки

 

Паспорт

районної програми надання фінансової підтримки

комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради на 2018 - 2019 роки

 

1. Розробники Програми

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

2. Співрозробник Програми

Комунальне підприємство «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради

3. Відповідальні виконавці Програми

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації,

комунальне підприємство «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради

4. Учасники Програми

Рівненська районна рада, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, комунальне підприємство «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради

5. Термін реалізації Програми

2018 - 2019 роки

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

4 млн. гривень

 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Районна програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради на 2018 - 2019 роки (далі – Програма) спрямована на забезпечення належного виконання статутних завдань комунальним підприємством, а також має забезпечити належне виконання районною радою як його засновником своїх організаційно-господарських повноважень.

Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни комунальним підприємством є одним із завдань, виконання  якого  має забезпечити власник – Рівненська районна рада. Відповідно до статті 140 Господарського кодексу України джерелами формування майна суб'єктів господарювання є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законом.

Враховуючи неможливість забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства  власними силами, а також обмеженість фінансових ресурсів у потенційних споживачів послуг, зростання вартості матеріально-технічних ресурсів, які використовує комунальне підприємство  у господарській діяльності, з метою недопущення виникнення заборгованості зі сплати заробітної плати, податкового боргу та заборгованості перед соціальними фондами і, як наслідок, необхідності додаткової сплати штрафних санкцій та пені, у зв’язку з обмеженістю обігових коштів, з метою поліпшення фінансового стану комунального підприємства, забезпечення споживачів відповідними послугами належної якості  виникає необхідність у розробленні Програми, що дасть змогу здійснювати фінансову підтримку комунального підприємства  з районного бюджету для забезпечення виконання ним своїх статутних завдань на належному рівні.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства  «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради, яке забезпечує діяльність районної ради та районної державної адміністрації, з метою належного надання ним послуг та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

 

Досягнення мети Програми відбуватиметься за рахунок: зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунального підприємства; раціонального використання та збереження основних засобів; оптимізації витрат на утримання матеріально-технічної бази; створення належних умов для здійснення комунальним підприємством статутної діяльності; своєчасного здійснення розрахунків із заробітної плати, оплати поточних рахунків, матеріально-технічних ресурсів, сплати податків і зборів; придбання основних засобів, новітнього технологічного обладнання; своєчасного проведення капітальних ремонтів будівель, мереж і комунікацій; забезпечення ефективного використання майна; забезпечення виконання інших заходів для фінансової підтримки комунального підприємства.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок районного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми, становить 4 млн. гривень.

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансова підтримка комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради надається на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації статутних завдань.

Фінансова підтримка комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів за КТПКВК 4017500 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» через головного розпорядника коштів – управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018 рік

2019 рік

Усього витрат на виконання Програми

(млн. гривень)

 

Усього, у тому числі

2,0

2,0

4,0

районний бюджет

2,0

2,0

4,0

 

Завдання Програми

 

Завданнями Програми є:

надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради, у тому числі поповнення оборотних засобів;

здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель, мереж і комунікацій.

 

 

 

 

Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання заходів Програми сприятиме:

поліпшенню рівня фінансово-господарської діяльності комунального підприємства;

підвищенню ефективності використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад району;

уникненню кредиторської заборгованості, своєчасному проведенню розрахунків з податків і зборів;

створенню умов для стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні господарської діяльності;

дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні послуг комунальним підприємством;

вирішенню інших проблемних питань, що виникають при реалізації комунальним підприємством своїх статутних завдань.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації. Не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення терміну виконання Програми управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Рівненської районної ради.

Комунальне підприємство «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради щокварталу подає управлінню економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації звіт разом із пояснювальною запискою про виконання основних показників фінансового плану, погодженого з ним.

Контроль за виконанням Програми здійснює Рівненська районна рада.

 

 

 

Заступник голови  ради                                                                 М. Сальчук