У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(позачергова двадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 липня   2018 року                                              №696

 

Про затвердження Положення 

про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної 

середньої освіти

 

Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від  22 червня 2018 року № 2173/06/01-56/18, абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 року за № 454/31906, керуючись статтею 43 та пунктом    10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення загальних засад проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и  л а:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що додається.

2. Делегувати відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації повноваження щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої освіти за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого пунктом 1 цього рішення та  щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів позашкільної освіти.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Заступник голови ради                                                                       М.Г.Сальчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної

ради

від 24 липня 2018 року №696

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти

 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

 

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

5. Механізм формування конкурсної комісії наступний:

1) для проведення конкурсу відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації затверджує персональний склад конкурсної комісії з загальною чисельністю від 4 до 16 осіб;

2) до складу конкурсної комісії включаються:

заступник голови Рівненської районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень по галузі освіти, який є головою комісії;

начальник відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації;

представник засновника - депутат Рівненської районної ради, голова або член відповідної профільної (галузевої) постійної комісії Рівненської районної ради;

представник (представники) засновника - депутат (депутати) Рівненської районної ради закріплений (закріплені) за територією де знаходиться заклад загальної середньої освіти;

представник трудового колективу закладу загальної середньої освіти, делегований зборами трудового колективу закладу загальної середньої освіти;

представник громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти, делегований загальними зборами закладу загальної середньої освіти;

представник громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Рівненського району.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

 

 

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі             (далі - кандидати).

 

8. Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації  зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань, затверджуюються відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації.

Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації  зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.