У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (двадцять перша сесія)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 18 вересня 2018 року                                                             №719

 

Про Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності 

комунальних підприємств Рівненської районної ради

 

З метою ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району, забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу до інформації щодо діяльності підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1.   Затвердити Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища Рівненського району, що додається.

2.   Комунальним підприємствам, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району у 15-денний термін з моменту прийняття даного рішення забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах наявної інформації, вказаної у Порядку оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств Рівненської районної ради.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури.

   

Голова ради                                                                                     М.Г.Сальчук

      ЗАТВЕРДЖЕНО

      Рішення Рівненської

      районної ради

       від  18 вересня 2018року

       №719

 

Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району

      1. Цей Порядок визначає процедуру, періодичність та строки оприлюднення інформації про діяльність комунальних унітарних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Рівненського району (далі - підприємств).

2. Підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

У разі відсутності у підприємства власної веб-сторінки (веб-сайту) така інформація за письмовим поданням керівника розміщується на офіційному веб-сайті органу управління у спеціальному розділі щодо діяльності підприємства разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Підприємство також оприлюднює інформацію про використання ним публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Вид інформації про діяльність підприємства, господарського товариства, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, періодичність і строки такого оприлюднення наведені в додатку.

3. Доступ до веб-сторінок (веб-сайтів) підприємств та веб-сайту органу управління, на яких підприємства оприлюднюють інформацію про свою діяльність, є цілодобовим і безоплатним.

4. Інформація про діяльність підприємств, що оприлюднюється ними, має бути достовірною.

5. Керівник підприємства визначає з числа працівників підприємства особу або підрозділ, відповідальних за організаційно-технічне забезпечення процесу оприлюднення інформації про підприємство.

Відповідальним за технічне забезпечення оприлюднення інформації, що надається підприємством для оприлюднення на офіційному веб-сайті органу управління, є організаційний відділ апарату районної ради.

 

Додаток  до Порядку

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ І СТРОКИ  
оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району

 

Вид інформації, яка відповідно до 

статті 78  Господарського кодексу України підлягає обов’язковому оприлюдненню

Періодичність оприлюднення

Строк оприлюднення

Цілі діяльності підприємства, яке є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненського району (далі – підприємство)

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Квартальна фінансова звітність підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щокварталу

не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом

Річна фінансова звітність підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або за рішенням органу управління

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Статут підприємства у чинній редакції  Статут підприємства у редакціях, що діяли раніше

після державної реєстрації щороку

протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації протягом 15 календарних днів після прийняття даного рішення районної ради

Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Щороку у разі призначення/обрання нового керівника підприємства

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації протягом 10 календарних днів з дня призначення/ обрання на посаду

Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, відомості про їх членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання із зазначенням відомостей про те, хто із членів наглядової ради підприємства є незалежним

Щороку у разі призначення нових членів наглядової ради підприємства – після прийняття рішення про призначення

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації протягом 10 календарних днів з дня призначення на посаду

Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Рішення органу управління щодо підприємства

після прийняття рішення органом управління

протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно доЗакону України «Про відкритість використання публічних коштів»

після укладення договорів

протягом 10 календарних днів з дня укладення договорів

Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства, (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

після проведення операції або виникнення зобов’язання

протягом 10 календарних днів з дня проведення операції або виникнення зобов’язання