У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(тридцять друга сесія)

 

від 17 грудня 2019 року                                                                  № 994

 

Про районний бюджет

Рівненського району

на 2020 рік

 

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про Державний бюджет  України на 2020 рік», іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

     1. Визначити на 2020 рік:

       доходи районного бюджету в сумі 284566760,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 283967200,00 гривень,  доходи спеціального фонду районного бюджету в сумі 599560,00 гривень згідно з додатком  1 цього рішення;

      видатки  районного бюджету у сумі 284566760,00 гривень згідно з додатком  3 до цього рішення, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 281430761,00 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 3135999,00 гривень згідно з додатком  3 цього рішення;

       профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі                            2536439,00 гривень, напрямком використання якого встановити кошти передані  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в суму 2536439,00 гривень згідно з додатком 2 цього рішення;

       дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі                           2536439,00 гривень, джерелом покриття  якого встановити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2536439,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

       оборотний залишок  бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100000,00 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

       резервний фонд районного бюджету у розмірі 1122000,00 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

       Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти кошти  з резервного фонду районного бюджету.

        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3  до цього рішення.

       3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти по районному бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення в сумі 193147200,00 гривень.

       Делегувати Рівненській районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів районному бюджету, бюджетам інших рівнів у період між сесіями Рівненської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет Рівненського району на     2020 рік.

       Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації  протягом 2020 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін розпису до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на соціальний захист населення з наступним внесенням змін до рішення про  районний бюджет Рівненського району на 2020 рік.

Установити, що перерахування іншої дотації місцевим бюджетам здійснюється фінансовим управління  щодекадно, відповідно до розпису районного бюджету,  з врахуванням фактичного виконання його доходної частини  та надходження обсягу базової дотації з державного бюджету.

4. Затвердити  на 2020 рік  розподіл  коштів бюджету  розвитку районного бюджету на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, капітальний  ремонт та реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  на суму 2536439,00 гривень згідно з додатком                5 до цього рішення.

5. Затвердити  на 2020 рік розподіл видатків  районного бюджету на реалізацію  місцевих/регіональних  програм у сумі 3986530,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

 а) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

б) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

а) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ Бюджетного кодексу України;

б) у частині фінансування є надходження, визначені статтею                                     15 Бюджетного кодексу України.

8. Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік  за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до підпункту 2 пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику  фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

10. Дозволити районній  державній адміністрації відповідно до статей                          43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність  інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

12. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за економічною класифікацією видатків.

Надати право  фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету та до розпису районного бюджету.

13. Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2020 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

       14. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати з 01 січня 2020 року, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об’єднаної  територіальної громади, утвореної згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територіальних громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, з врахуванням вимого Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

       15. Відповідно до статті 93 та пункту 20 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України утримання закладів дошкільної освіти, сільських, селищних будинків культури та клубів здійснюється з сільських та селищного бюджетів. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету, обсяг якого визначається за формулою згідно з додатком 7 до даного рішення   та видатків місцевих бюджетів, які визначаються рішеннями про місцеві бюджети.

        16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

        17. Додатки  1-7 до рішення є його невід’ємною частиною.

        18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

        19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                              М.Г.Сальчук