У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(тридцять сьома сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 червня 2020 року                                                  №1073

 

Про затвердження Положення про

діяльність аукціонної комісії для

продажу об’єктів малої приватизації

спільної власності територіальних

громад сіл, селищ Рівненського

району

 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

вирішила:

1.   Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненської району, що додається.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури.

 

              

 

 

Голова ради                                                                                                      М.Г.Сальчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 30 червня 2020 року

№ 1073

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району

 

І. Загальні положення

1. Це  Положення,  розроблене  відповідно  до  частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями Рівненської районної ради, розпорядженнями голови Рівненської районної ради та цим Положенням.

 

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється згідно з розпорядженням голови районної ради для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.

2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб з числа депутатів Рівненської районної ради, працівників виконавчого апарату Рівненської районної ради та Рівненської районної державної адміністрації.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств, закладів тощо.

3. Основні принципи діяльності комісії:

-       дотримання вимог законодавства;

-  колегіальність прийнятих рішень;

-  професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

4. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови Рівненської районної ради.

5. До основних повноважень комісії належать:

-     розроблення умов продажу та їх подання на затвердження голові районної ради;

-     визначення стартової ціни об’єкта приватизації;

-     визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

-     розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

-     ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження голові районної ради;

-     здійснення інших повноважень, визначених законодавчими актами.

6. Комісія має право:

-     під час розроблення умов продажу вносити пропозиції голові районної ради щодо запитів до органів державної влади, підприємств, закладів стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

-     вносити пропозиції голові районної ради щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

-     заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

 

ІІІ. Порядок роботи комісії

1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.

2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.

4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. За результатами засідань комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний термін подаються на затвердження голові районної ради.

7. Секретар комісії забезпечує:

-       підготовку матеріалів для розгляду комісією;

-       виконання доручень голови комісії;

-       підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

9. Діяльність комісії припиняється розпорядженням голови Рівненської районної ради.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                     М.Г.Сальчук