У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(тридцять сьома сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 червня 2020 року                                                №1087

 

Про внесення змін до Положення про конкурс на

посаду керівника комунального закладу загальної

середньої освіти, затвердженого рішенням

районної ради від 24 липня 2018 року № 696

 

Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від               12 червня 2020 року № 2047/06/01-57/20, статей 37, 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статтею 43 та пунктом                       10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення загальних засад проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Внести зміни до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням районної ради від 24 липня 2018 року № 696, виклавши його в новій редакції, що додається.

2.       Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації.

 

Голова ради                                                                                          М.Г.Сальчук

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                     

Рішення Рівненської районної                                                                                      

ради                                                                                    

30 червня №1087

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника комунального закладу

загальної середньої освіти

 

 

         1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

         2. Конкурс складається з таких етапів:

         1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

         2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

         3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

         4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

         5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

         6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

         7) проведення конкурсного відбору;

         8) визначення переможця конкурсу;

         9) оприлюднення результатів конкурсу.

         3. Рішення про проведення конкурсу приймається відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації, який є уповноваженим органом:

         одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

         не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

         не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

         4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації та офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

         найменування і місцезнаходження закладу освіти;

         найменування посади та умови оплати праці;

         кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

         вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

         дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

         прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

         5. Порядок формування конкурсної комісії наступний:

         1) для проведення конкурсу відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до                  15 осіб; 

2) до складу конкурсної комісії на паритетних засадах входять:

представники районної ради - депутат Рівненської районної ради, голова або член відповідної профільної (галузевої) постійної комісії Рівненської районної ради та депутат (депутати) Рівненської районної ради закріплений (закріплені) за територією де знаходиться заклад загальної середньої освіти;

представники Рівненської районної державної адміністрації, в тому числі заступник голови Рівненської районної державної адміністрації, який є головою комісії та начальник відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації;

представник (представники) громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Рівненського району та представник (представники) Рівненської районної організації профспілки працівників освіти і науки України.

            До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

         Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

         Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на офіційному вебсайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

         Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.  

         6. Для участі в конкурсі подаються такі документи:

         заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

         автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

         копія паспорта громадянина України;

         копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

         документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

         копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

         довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

         мотиваційний лист, складений у довільній формі.

         Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

         Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

         Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

         7. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

         перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

         приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

         оприлюднює на офіційному вебсайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

         До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту», для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

         8. Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації  зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

         9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

         перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

         перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

         публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації на підставі Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2020 року № 654.

Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання, затверджуюються відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації та оприлюднюються на офіційному вебсайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації.

         Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації  зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

         10. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

         Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

         11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

         відсутні заяви про участь у конкурсі;

         до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

         жоден кандидат не визначений переможцем конкурсу.

         У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

            12. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

13. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

14. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;

порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;

неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).